10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/24


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 17. martā iesniedza Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuva) – UAB “Sveda”/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Lieta C-126/14)

2014/C 175/29

Tiesvedības valoda – lietuviešu

Iesniedzējtiesa

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Pamatlietas puses

Prasītāja: UAB “Sveda”

Atbildētāja: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Ieinteresētā trešā persona: Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Prejudiciālais jautājums

Vai Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK (1) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 168. pantu var interpretēt tādējādi, ka ar to nodokļa maksātājam ir piešķirtas tiesības atskaitīt PVN priekšnodokli, kas samaksāts par kapitālieguldījuma mantas izveidošanu vai iegūšanu, kas ir paredzēta tādas kā šajā lietā iecerētās saimnieciskās darbības veikšanai un kura (i) ir tieši paredzēta, lai to bez maksas izmantotu sabiedrība, bet kuru (ii) var atzīt par veidu, kā piesaistīt apmeklētājus vietai, kurā nodokļu maksātājs, veicot savu saimniecisko darbību, ir iecerējis piegādāt preces un/vai sniegt pakalpojumus?


(1)  OV L 347, 1. lpp.