7.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 294/6


Tiesas (piektā palāta) 2015. gada 9. jūlija spriedums – Eiropas Komisija/Francijas Republika

(Lieta C-63/14) (1)

(Valsts pienākumu neizpilde - Valsts atbalsts - Nelikumīgs un ar iekšējo tirgu nesaderīgs atbalsts - Atgūšanas pienākums - Pilnīga neiespējamība - Kompensācija par pamatpakalpojumu papildinoša pakalpojuma veikšanu)

(2015/C 294/07)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvis – B. Stromsky)

Atbildētāja: Francijas Republika (pārstāvji – G. de Bergues, D. Colas, N. Rouam un J. Bousin)

Rezolutīvā daļa:

1)

noteiktajā termiņā neveicot visus vajadzīgos pasākumus, lai no Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA atgūtu valsts atbalstu, kas Komisijas 2013. gada 2. maija Lēmuma 2013/435/ES par valsts atbalstu SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN), ko Francija piešķīrusi par labu Société nationale Corse-Méditerranée un Compagnie méridionale de navigation, 2. panta 1. punktā ir atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar iekšējo tirgu, noteiktajā termiņā neatceļot visas šī 2. panta 1. punktā paredzētās atbalsta izmaksas un noteiktajā termiņā neinformējot Eiropas Komisiju par pasākumiem, kas veikti, lai izpildītu šī lēmuma prasības, Francijas Republika nav izpildījusi LESD 288. panta ceturtajā daļā un minētā lēmuma 3.–5. pantā paredzētos pienākumus;

2)

Francijas Republika atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 135, 5.5.2014.