25.1.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 24/34


Prasība, kas celta 2013. gada 20. novembrī — AIC/ITSB — ACV Manufacturing (Siltummaiņi)

(Lieta T-615/13)

2014/C 24/64

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: AIC S.A. (Gdynia, Polija) (pārstāvis — J. Radłowski, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: ACV Manufacturing (Seneffe, Beļģija)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju trešās padomes 2013. gada 10. septembra lēmumu lietā R 291/2012-3;

piespriest atbildētājam atlīdzināt šajā tiesvedībā un procesā Apelāciju padomē radušos izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Reģistrēts Kopienas dizainparaugs, par kuru iesniegts pieteikums par spēkā neesamības atzīšanu: dizainparaugs attiecībā uz preci, kas aprakstīta kā “siltummaiņi” — reģistrēts Kopienas dizainparaugs Nr. 1 618 703-0001

Kopienas dizainparauga īpašniece: prasītāja

Lietas dalībniece, kas lūdz atzīt Kopienas dizainparaugu par spēkā neesošu: otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece

Pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu pamatojums: tika apgalvots, ka dizainparaugs neatbilst Regulas par Kopienas dizainparaugiem 4. panta 1. un 2. punkta, tos aplūkojot kopsakarā ar minētās regulas 5. un 6. pantu un it īpaši 8. panta 1. un 2. punktu, prasībām

Anulēšanas nodaļas lēmums: atzīt apstrīdēto Kopienas dizainparaugu par spēkā neesošu

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati: Regulas par Kopienas dizainparaugiem 25 panta 1. punkta b) apakšpunkta, to aplūkojot kopsakarā ar tās 4. panta 2. punktu, pārkāpums