27.4.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 123/19


Prasība, kas celta 2013. gada 19. februārī — Cadbury Holdings/ITSB — Société des produits Nestlé (šokolādes tāfeles ar četrām daivām forma)

(Lieta T-112/13)

2013/C 123/32

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Cadbury Holdings Ltd (Uxbridge, Apvienotā Karaliste) (pārstāvji — T. Mitcheson, Barrister, P. Walsh un S. Dunstan, Solicitors)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Šveice)

Prasītājas prasījumi:

atcelt ITSB Apelāciju otrās padomes 2012. gada 11. decembra lēmumu lietā R 513/2011-2, izņemot daļā, kurā ITSB Apelāciju padome ir noteikusi, ka preču zīmei nav atšķirtspējas [Regulas Nr. 207/2009] 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē, un

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus šajā tiesvedībā un personai, kas iestājās lietā, — atlīdzināt procesā Anulēšanas nodaļā un Apelāciju padomē radušos izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Reģistrēta Kopienas preču zīme, par kuru iesniegts pieteikums par spēkā neesamības atzīšanu: trīsdimensiju preču zīme, kurā attēlota šokolādes tāfeles ar četrām daivām forma, attiecībā uz precēm, kas ietilpst 30. klasē — Kopienas preču zīmes reģistrācija Nr. 2 632 529

Kopienas preču zīmes īpašniece: otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece

Lietas dalībniece, kas lūdz atzīt Kopienas preču zīmi par spēkā neesošu: prasītāja

Pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu pamatojums: pieteikums par spēkā neesamības atzīšanu ir balstīts uz Regulas Nr. 207/2009 52. panta 1. punkta a) apakšpunktā, lasot to kopsakarā ar 7. panta 1. punkta b), c) un d) apakšpunktu un e) apakšpunkta ii) daļu, izvirzītajiem spēkā neesamības pamatiem

Anulēšanas nodaļas lēmums: preču zīmes reģistrāciju atzīt par spēkā neesošu

Apelāciju padomes lēmums: atcelt apstrīdēto lēmumu

Izvirzītie pamati: Regulas Nr. 207/2009 52. panta 1. punkta a) apakšpunkta, lasot to kopsakarā ar 7. panta 1. punkta b), c) un d) apakšpunktu un e) apakšpunkta ii) daļu, pārkāpums