19.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/25


Vispārējās tiesas 2015. gada 8. septembra spriedums – Gold Crest/ITSB (“MIGHTY BRIGHT”)

(Lieta T-714/13) (1)

(Kopienas preču zīme - Kopienas vārdiskas preču zīmes “MIGHTY BRIGHT” reģistrācijas pieteikums - Absolūts atteikuma pamats - Atšķirtspējas neesamība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2015/C 346/28)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Gold Crest LLC (Goleta, Savienotās Valstis) (pārstāvji – P. Rath un W. Festl–Wietek, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – S. Bonne)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas otrās padomes 2013. gada 8. oktobra lēmumu lietā R 2038/2012–2 attiecībā uz pieteikumu vārdisku apzīmējumu “MIGHTY BRIGHT” reģistrēt kā Kopienas preču zīmi

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Gold Crest LLC sedz savus izdevumus, kā arī atlīdzina Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 61, 1.3.2014.