10.11.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 395/66


Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2014. gada 10. septembra spriedums –  KE (*1) /ERA

(Lieta F-120/13) (1)

(Civildienests - Pagaidu darbinieks - Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma nepagarināšana - Aģentūras personāls - Darbinieku skaita samazināšana - ERA daudzgadu finanšu shēma - Divu darbavietu samazināšana no kopējā darbavietu skaita - Būtisko prasību ievērošana - Tiesības tikt uzklausītam - Iekšēji rīkojumi - Dienesta intereses)

(2014/C 395/80)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja:  KE (*1) (pārstāvis – S. A. Pappas, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas dzelzceļu aģentūra (pārstāvji – G. Stärkle, pārstāvis, B. Wägenbaur, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu nepagarināt prasītājas pagaidu darbinieka līgumu

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Eiropas dzelzceļu aģentūra sedz savus un atlīdzina pusi no  KE (*1) tiesāšanās izdevumiem;

3)

 KE (*1) sedz pusi no saviem tiesāšanās izdevumiem.


(*1)  Informācija dzēsta vai aizstāta, ņemot vērā personas datu aizsardzību un/vai konfidencialitāti.

(1)  OV C 45, 15.2.2014, 47. lpp.