30.11.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 352/9


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 27. septembrī iesniedza Tribunal de première instance de Namur (Beļģija) — Belgacom SA, kas pārņem Belgacom Mobile SA/Province de Namur celto prasību

(Lieta C-517/13)

2013/C 352/17

Tiesvedības valoda — franču

Iesniedzējtiesa

Tribunal de première instance de Namur

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Belgacom SA, kas pārņem Belgacom Mobile SA celto prasību

Atbildētāja: Province de Namur

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvas 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu (atļauju izsniegšanas direktīva) (1) 13. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nepieļauj valsts iestādes vai pašvaldības tiesisko regulējumu, kurā, lai izpildītu tādus budžeta mērķus, kas nav saistīti ar šīs atļaujas mērķiem, ir paredzēta nodeva par mobilo sakaru infrastruktūru, kuru izmanto, veicot saskaņā ar šo direktīvu piešķirtajās vispārējās atļaujās paredzētās darbības (attiecīgajā gadījumā nošķirot situācijas, kurās šī infrastruktūra ir izveidota uz privātīpašuma, no situācijām, kurās tā ir izveidota uz valsts īpašuma)?

2)

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvas 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu (atļauju izsniegšanas direktīva) 6. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nepieļauj valsts iestādes vai pašvaldības tiesisko regulējumu, kurā, lai izpildītu tādus budžeta mērķus, kas nav saistīti ar šīs atļaujas mērķiem, ir paredzēta tāda nodeva par mobilo sakaru infrastruktūru, kas neietilpst minētās direktīvas pielikuma A daļā uzskaitītajos nosacījumos, it īpaši tādēļ, ka tā nav administratīvs maksājums 12. panta izpratnē?


(1)  OV L 108, 21. lpp.