16.11.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 336/10


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 3. septembrī iesniedza Bundesgerichtshofs (Vācija) — Adala Bero

(Lieta C-473/13)

2013/C 336/20

Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesgerichtshof

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Adala Bero

Atbildētāja: Regierungspräsidium Kassel

Prejudiciālais jautājums

Vai no Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Direktīvas 2008/115/EK par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi (1), 16. panta 1. punkta dalībvalsts pienākums turēšanu apsardzībā saistībā ar izraidīšanu parasti īstenot īpašās aizturēšanas telpās izriet arī tad, ja šādas telpas pastāv tikai vienā šīs dalībvalsts federālā sadalījuma vienībā, bet nepastāv citās vienībās?


(1)  OV L 348, 98. lpp.