1.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 431/6


Tiesas (astotā palāta) 2014. gada 11. septembra rīkojums – Think Schuhwerk GmbH/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

(Lieta C-521/13 P) (1)

(Apelācija - Kopienas preču zīme - Regula (EK) Nr. 207/2009 - 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Atšķirtspējas neesamība - Sarkani apavu auklu gali - Vispārējās tiesas Reglamenta 122. pants - Daļēji acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība)

(2014/C 431/10)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Think Schuhwerk GmbH (pārstāvis – M. Gail, Rechtsanwalt)

Otra lietas dalībniece: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – G. Schneider)

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

Think Schuhwerk GmbH atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 344, 23.11.2013.