8.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 439/12


Tiesas (septītā palāta) 2014. gada 9. oktobra spriedums (Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ferrol (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Ministerio de Defensa, Navantia SA/Concello de Ferrol

(Lieta C-522/13) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Konkurence - Valsts atbalsts - LESD 107. panta 1. punkts - Jēdziens “valsts atbalsts” - Nekustamā īpašuma nodoklis par apbūvētiem un neapbūvētiem nekustamajiem īpašumiem - Atbrīvojums no nodokļa)

(2014/C 439/16)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ferrol

Pamatlietas puses

Prasītājas: Ministerio de Defensa, Navantia SA

Atbildētāja: Concello de Ferrol

Rezolutīvā daļa:

LESD 107. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka atbrīvojums no nekustamā īpašuma nodokļa par zemes gabalu, kurš pieder valstij un ir nodots tāda uzņēmuma lietošanā, kurš pilnībā pieder šai valstij un kurš šajā zemes gabalā ražo preces un sniedz pakalpojumus, kas var tikt tirgoti starp dalībvalstīm konkurencei atvērtos tirgos, var būt ar šo tiesību normu aizliegts valsts atbalsts. Tomēr iesniedzējtiesai jāpārliecinās, vai, ņemot vērā tās izskatāmās lietas atbilstīgos apstākļus, tos novērtējot Eiropas Savienības Tiesas sniegto interpretācijas elementu gaismā, šis atbrīvojums ir kvalificējams kā valsts atbalsts šīs pašas tiesību normas izpratnē.


(1)  OV C 367, 14.12.2013.