8.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 439/10


Tiesas (sestā palāta) 2014. gada 23. oktobra spriedums (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Unitrading Ltd/Staatssecretaris van Financiën

(Lieta C-437/13) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Kopienas muitas kodekss - Ievedmuitas nodokļa piedziņa - Preču izcelsme - Pierādījumi - Eiropas Savienības Pamattiesību harta - 47. pants - Tiesības uz aizstāvību - Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā - Dalībvalstu procesuālā autonomija)

(2014/C 439/14)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hoge Raad der Nederlanden

Pamatlietas puses

Prasītāja: Unitrading Ltd

Atbildētājs: Staatssecretaris van Financiën

Rezolutīvā daļa:

1)

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tas neliedz muitas iestādēm pierādīt ievestās preces izcelsmi, pamatojoties uz trešo personu veiktām analīzēm, par kurām šī trešā persona atsakās sniegt papildu informāciju gan muitas iestādēm, gan deklarētājam muitā, kā rezultātā izmantoto secinājumu pareizības pārbaude vai atspēkošana tiek kavēta vai kļūst neiespējama, ar nosacījumu, ka ir ievēroti efektivitātes un līdzvērtības principi. Valsts tiesai ir jāpārbauda, vai tas tā bija pamatlietā;

2)

tādā gadījumā, kāds ir pamatlietā, un pieņemot, ka muitas iestādes nevar izpaust sīkāku informāciju par attiecīgajām analīzēm, jautājums, vai muitas iestādēm būtu jāapmierina ieinteresētās personas lūgums uz sava rēķina ieinteresētās personas deklarētajā izcelsmes valstī veikt preces analīzes, kā arī jautājums, vai nozīme ir tam, ka preču paraugu daļas vēl ierobežotu laiku tika uzglabātas, kurām ieinteresētā persona varēja piekļūt, lai veiktu analīzes citā laboratorijā, un, ja atbilde ir apstiprinoša, vai muitas iestādēm būtu jānorāda ieinteresētajai personai, ka ir preču paraugu daļas un ka tā var lūgt šos paraugus nodot tās rīcībā minētajām kontrolēm, ir jāvērtē, pamatojoties uz valsts procesuālajām tiesībām.


(1)  OV C 325, 9.11.2013.