15.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 198/3


Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 16. aprīļa spriedums – Eiropas Parlaments/Eiropas Savienības Padome

(Apvienotās lietas C-317/13 un C-679/13) (1)

(Prasība atcelt tiesību aktu - Policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās - Kontroles pasākumu piemērošana jaunai psihoaktīvai vielai - Juridiskā pamata noteikšana - Pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās piemērojamās atbilstošās tiesību normas - Pārejas noteikumi - Atvasināts juridiskais pamats - Apspriešanās ar Parlamentu)

(2015/C 198/03)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji – F. Drexler, A. Caiola un M. Pencheva)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – K. Pleśniak un A. F. Jensen)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Austrijas Republika (pārstāve – C. Pesendorfer)

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Padomes 2013. gada 7. marta Lēmumu 2013/129/ES par kontroles pasākumu piemērošanu 4-metilamfetamīnam un Padomes 2013. gada 7. oktobra Īstenošanas lēmumu 2013/496/ES par kontroles pasākumu piemērošanu vielai 5-(2-aminopropil)indols;

2)

Lēmuma 2013/129 un Īstenošanas lēmuma 2013/496 tiesiskās sekas saglabāt spēkā līdz brīdim, kamēr nebūs stājušies spēkā jauni tiesību akti, kas tos aizstāj;

3)

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus;

4)

Austrijas Republika sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 226, 3.8.2013.

OV C 52, 22.2.2014.