5.5.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 135/17


Tiesas (astotā palāta) 2014. gada 13. marta spriedums (Juzgado de lo Social n o 3 de Barcelona (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Antonio Márquez Samohano/Universitat Pompeu Fabra

(Lieta C-190/13) (1)

(Sociālā politika - Direktīva 1999/70/EK - UNICE, CEEP un EAK noslēgtais pamatnolīgums par darbu uz noteiktu laiku - Universitātes - Asociētie pasniedzēji - Secīgi uz noteiktu laiku noslēgti darba līgumi - 5. klauzulas 1. punkts - Pasākumi, kuru mērķis ir novērst uz noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu ļaunprātīgu izmantošanu - Šādus līgumus attaisnojošu “objektīvu iemeslu” jēdziens - 3. klauzula - “Uz nenoteiktu laiku noslēgta darba līguma” jēdziens - Sankcijas - Tiesības saņemt atlīdzību - Atšķirīga attieksme pret pastāvīgajiem darba ņēmējiem)

2014/C 135/18

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona

Pamatlietas puses

Prasītājs: Antonio Márquez Samohano

Atbildētāja: Universitat Pompeu Fabra

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Juzgado de lo Social n 3 de Barcelona – Padomes 1999. gada 28. jūnija Direktīvas 1999/70/EK par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku (OV L 175, 43. lpp.) pielikuma 3. un 5. klauzulas interpretācija – Ar valsts pārvaldi noslēgtie darba līgumi – Universitāšu pasniedzēji – Pasākumi, kas paredzēti, lai novērstu secīgu uz noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu ļaunprātīgu izmantošanu, neesamība

Rezolutīvā daļa:

1999. gada 18. martā noslēgtā Pamatnolīguma par darbu uz noteiktu laiku, kas ir ietverts Padomes 1999. gada 28. jūnija Direktīvas 1999/70/EK par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku pielikumā, 5. klauzula ir jāinterpretē tādējādi, ka tai nav pretrunā tāds valsts tiesiskais regulējums kā pamatlietā aplūkotais, ar kuru universitātēm atļauts atjaunot secīgus darba līgumus, kas uz noteiktu laiku noslēgti ar asociētajiem pasniedzējiem, neparedzot nekādus ierobežojumus attiecībā uz šo līgumu maksimālo ilgumu un atjaunojumu skaitu, ja šādus līgumus attaisno objektīvs iemesls šīs klauzulas 1. punkta a) apakšpunkta izpratnē, kas ir jāpārbauda iesniedzējtiesai. Tomēr iesniedzējtiesai ir arī konkrēti jāpārbauda, vai pamatlietā konkrēto secīgo uz noteiktu laiku noslēgto darba līgumu atjaunošana faktiski tika veikta, lai apmierinātu pagaidu vajadzības, un vai tiesiskais regulējums, kāds ir pamatlietā aplūkotais, nav ticis izmantots, lai faktiski apmierinātu pastāvīgas un ilgstošas vajadzības saistībā ar pasniedzēju pieņemšanu darbā.


(1)  OV C 189, 29.6.2013.