26.1.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 26/66


Prasība, kas celta 2012. gada 22. novembrī — NCL/ITSB (“NORWEGIAN BREAKAWAY”)

(Lieta T-514/12)

2013/C 26/130

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: NCL Corporation Ltd (Miami, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāve –N. Grüger, advokāte)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju ceturtās padomes 2012. gada 12. septembra lēmumu lietā R 1017/2012-4 un nodot lietu atkārtotai izskatīšanai Apelāciju padomē;

pakārtoti, atcelt apstrīdēto lēmumu attiecībā uz pakalpojumiem, kas ietilpst 39. klasē: “Arranging of cruises (jūras braucienu organizēšana), Cruise ship services (izpriecu ceļojumu kuģu pakalpojumi), Cruise arrangement (jūras braucienu organizēšana)”, un nodot lietu atkārtotai izskatīšanai Apelāciju padomē;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus

Pamati un galvenie argumenti

Attiecīgā Kopienas preču zīme: vārdiska preču zīme “NORWEGIAN BREAKAWAY” attiecībā uz pakalpojumiem, kas ietilpst 39. klasē — Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikums Nr. 10 281 905

Pārbaudītāja lēmums: reģistrācijas pieteikumu noraidīt

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati: Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkta, lasot tos kopā ar 7. panta 2. punktu, pārkāpums