8.6.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 164/17


Vispārējās tiesas 2013. gada 9. aprīļa rīkojums — PT Ecogreen Oleochemicals u.c./Padome

(Lieta T-28/12) (1)

(Dempings - Konkrētu Indijas, Indonēzijas un Malaizijas izcelsmes alifātisko spirtu un to maisījumu imports - Galīgs antidempinga maksājums - Jaunas regulas pieņemšana - Intereses celt prasību zudums - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

2013/C 164/32

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: PT Ecogreen Oleochemicals (Kabil-Batam, Indonēzija) Ecogreen Oleochemials (Singapore) Pte Ltd (Singapūra, Singapūra) un Ecogreen Oleochemicals GmbH (Dessau-Roβlau, Vācija) (pārstāvji — F. Graafsma un J. Cornelis, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji — J.-P. Hix, pārstāvis, kam palīdz G. Berrisch un N. Chesaites, advokāti)

Priekšmets

Prasība daļēji atcelt Padomes 2011. gada 8. novembra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1138/2011, ar kuru piemēro galīgu antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas noteikts konkrētu Indijas, Indonēzijas un Malaizijas izcelsmes alifātisko spirtu un to maisījumu importam (OV L 293, 1. lpp.), tiktāl, ciktāl ar to tiek piemērots antidempinga maksājums PT Ecogreen Oleochemicals

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību;

2)

nav jālemj par Sasol Olefins & Surfactants GmbH un Sasol Germany GmbH pieteikumu par iestāšanos lietā;

3)

Eiropas Savienības Padome sedz savus, kā arī atlīdzina PT Ecogreen Oleochemicals, Ecogreen Oleochemials (Singapore) Pte Ltd un Ecogreen Oleochemicals GmbH tiesāšanās izdevumus;

4)

Sasol Olefins & Surfactants un Sasol Germany sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.


(1)  OV C 73, 10.3.2012.