10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/38


Vispārējās tiesas 2014. gada 9. aprīļa spriedums – Elite Licensing/ITSB – Aguas De Mondariz Fuente del Val (“elite BY MONDARIZ”)

(Lieta T-386/12) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas grafiskas preču zīmes “elite BY MONDARIZ” reģistrācijas pieteikums - Agrākas Kopienas un starptautiskas grafiskas preču zīmes “ELITE” - Apelācijas procesa valoda - Termiņi - Apelācijas sūdzības pieņemamība Apelāciju padomē - Regulas (EK) Nr. 2868/95 48. noteikuma 2. punkts, 49. noteikuma 1. punkts un 96. noteikuma 1. punkts - Sajaukšanas iespējas neesamība - Apzīmējumu līdzības neesamība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Reputācijas aizskārums - Regulas Nr. 207/2009 8. panta 5. punkts)

2014/C 175/50

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Elite Licensing Company SA (Fribourg, Šveice) (pārstāvis – J. Albrecht, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – JCrespo Carrillo)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Aguas De Mondariz Fuente del Val, SL (Mondariz, Spānija) (pārstāvis – TAndrade Boué, advokāts)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju piektās padomes 2012. gada 6. jūnija lēmumu lietā R 9/2011-5 attiecībā uz spēkā neesamības atzīšanas procesu starp Elite Licensing Company SA un Aguas De Mondariz Fuente del Val, SL

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelāciju piektās padomes 2012. gada 6. jūnija lēmumu lietā R 9/2011-5 attiecībā uz spēkā neesamības atzīšanas procesu starp Elite Licensing Company SA un Aguas De Mondariz Fuente del Val, SL;

2)

ITSB sedz savus, kā arī atlīdzina Elite Licensing Company tiesāšanās izdevumus;

3)

Aguas De Mondariz Fuente del Val pati sedz savus tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 355, 17.11.2012.