28.4.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 129/19


Vispārējās tiesas 2014. gada 12. marta spriedums – Globosat Programadora/ITSB – Sport TV Portugal (“SPORT TV INTERNACIONAL”)

(Lieta T-348/12) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas vārdiskas preču zīmes “SPORT TV INTERNACIONAL” reģistrācijas pieteikums - Agrāka valsts grafiska preču zīme “SPORTV” - Relatīvs atteikuma pamats - Agrākas preču zīmes izmantošanas pierādījums - Regulas (EK) Nr. 207/2009 42. panta 2. punkts un Regulas (EK) Nr. 2868/95 22. noteikums)

2014/C 129/24

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Globosat Programadora Ltda (Rio de Janeiro, Brazīlija) (pārstāvis – S. Micallef, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – JCrespo Carrillo)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Sport TV Portugal, SA (Lisabona, Portugāle) (pārstāvji – BBraga da Cruz un JPimenta, advokāts)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju ceturtās padomes 2012. gada 23. maija lēmumu lietā R 2079/2010-4 attiecībā uz iebildumu procesu starp Globosat Programadora Ltda un Sport TV Portugal, SA

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Globosat Programadora Ltda atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 311, 13.10.2012.