24.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 194/21


Vispārējās tiesas 2014. gada 30. aprīļa spriedums – Hagenmeyer et Hahn/Komisija

(Lieta T-17/12) (1)

(Patērētāju tiesību aizsardzība - Regula (EK) Nr. 1924/2006 - Veselīguma norādes uz pārtikas produktiem - Atteikums piešķirt atļauju samazināta slimības riska norādei - Riska faktora norādīšana - Samazināta slimības riska norāžu atļaujas procedūras tiesiskums - Prasība atcelt tiesību aktu - Interese celt prasību - Tieša un individuāla skaršana - Pieņemamība - Samērīgums - Pienākums norādīt pamatojumu)

2014/C 194/26

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Moritz Hagenmeyer (Hamburga, Vācija) un Andreas Hahn (Hanovre, Vācija) (pārstāvis – TTeufer, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – LPignataroNolin un SGrünheid)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – I. Šulce, ZKupčová un MSimm)

Priekšmets

Prasība daļēji atcelt Komisijas 2011. gada 16. novembra Regulu (EK) Nr. 1170/2011 par atteikumu piešķirt atļauju dažām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras attiecas uz slimības riska samazināšanu (OV L 299, 1. lpp.)

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Moritz Hagenmeyer un Andreas Hahn sedz savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijai radušos tiesāšanās izdevumus;

3)

Eiropas Savienības Padome sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 89, 24.3.2012.