26.1.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 26/71


Prasība, kas celta 2012. gada 15. oktobrī — ZZ/Komisija

(Lieta F-115/12)

2013/C 26/146

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis — G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru netieši noraidīts lūgums atlīdzināt prasītāja apgalvotos ciestos zaudējumus saistībā ar to, ka Komisija ir nosūtījusi vēstuli par naudas summas EUR 4 875 apmērā atlīdzināšanu saistībā ar tiesāšanās izdevumiem, kurus Pirmās instances tiesa bija piespriedusi atlīdzināt prasītājam lietā T-241/03

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2011. gada 19. jūlija lūguma noraidījumu neatkarīgi no tā formas;

atcelt 2012. gada 19. februāra sūdzības, kas iesniegta par 2011. gada 19. jūlija noraidošo lēmumu, noraidījumu neatkarīgi no tā formas;

ciktāl nepieciešams, atcelt 2012. gada 12. jūnija paziņojumu, kurš sagatavots franču valodā un kura pirmās no piecām lapām labās puses augšdaļā ir minēta atsauce “Ref. Ares(2012)704847 — 13/06/2012”;

piespriest atbildētājai samaksāt prasītājam naudas summu EUR 5 500,00 apmērā kopā ar procentiem par šo summu ar likmi 10 % gadā ar ikgadējo kapitalizāciju, sākot no 2011. gada 20. jūlija līdz šīs summas faktiskai samaksai;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.