8.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/34


Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 11. decembra spriedums — Balionyte-Merle/Komisija

(Lieta F-113/12) (1)

(Civildienests - Atklāts konkurss - Paziņojums par konkursu EPSO/AD/204/10 - Neiekļaušana rezerves sarakstā - Kandidātu vispārējo kompetenču vērtēšana - Vērtējums, pamatojoties uz kandidātu sniegumu vērtēšanas centrā veiktajos pārbaudījumos - Vērtējuma punktu skaita atbilstība piezīmēm kompetenču pasē)

2014/C 71/65

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Vilija Balionyte-Merle (Auderghem, Beļģija) (pārstāves — L. Levi un A. Tymen, advokātes)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — B. Eggers un G. Gattinara)

Priekšmets

Prasība atcelt atlases komisijas lēmumu par prasītājas neiekļaušanu konkursa EPSO/AD/204/10 rezerves sarakstā un prasība atcelt lēmumu par sūdzības noraidīšanu

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

V. Balionyte-Merle sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 26, 26.1.2013., 710. lpp.