8.9.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 273/6


Prasība, kas celta 2012. gada 26. jūnijā — Eiropas Komisija/Slovākijas Republika

(Lieta C-305/12)

2012/C 273/10

Tiesvedības valoda — slovāku

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — P. Hetsch, D. Düsterhaus, A. Tokár)

Atbildētāja: Slovākijas Republika

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka, nepieņemot normatīvus un administratīvus aktus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīva 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (1) tiek transponēta valsts tiesībās, vai katrā ziņā nepaziņojot Komisijai par šo aktu pieņemšanu, Slovākijas Republika nav izpildījusi šīs direktīvas 40. pantā paredzētos pienākumus;

piespriest Slovākijas Republikai saskaņā ar LESD 260. panta 3. punktu samaksāt naudas sodu par to, ka tā nav paziņojusi par šāda akta pieņemšanu, EUR 17 136 dienā sākot no sprieduma pasludināšanas šajā lietā;

piespriest Slovākijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Direktīvas transponēšanas termiņš beidzās 2010. gada 12. decembrī.


(1)  OJ L 312, 22.11.2008, 3. lpp.