4.8.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 235/10


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2012. gada 21. marta spriedumu apvienotajās lietās T-439/10 un T-440/10 Fulmen/Padome 2012. gada 6. jūnijā iesniedza Eiropas Savienības Padome

(Lieta C-280/12 P)

2012/C 235/19

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji — M. Bishop un R. Liudvinaviciute)

Pārējie lietas dalībnieki: Fulmen, Fereydoun Mahmoudian un Eiropas Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

atcelt Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2012. gada 21. marta spriedumu apvienotajās lietās T-439/10 un T-440/10;

pieņemt galīgo nolēmumu par strīdu un noraidīt Fulmen un F. Mahmoudian prasības pret attiecīgajiem Padomes tiesību aktiem;

piespriest Fulmen un Mahmoudian atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, kas Padomei radušies pirmās instances tiesvedībā un saistībā ar šo apelācijas sūdzību.

Pamati un galvenie argumenti

Padome uzskata, ka Vispārējā tiesa iepriekš minētajās lietās ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā un ka līdz ar to šis spriedums ir Tiesai ir jāatceļ.

Padome norāda, ka Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, nospriežot, ka apelācijas sūdzības iesniedzējai bija jāsniedz pierādījumi, lai pamatotu savu pamatojuma izklāstu saistībā ar ierobežojošo pasākumu piemērošanu sabiedrībai Fulmen, proti, pamatojumu tam, ka šī sabiedrība ir iesaistīta elektriskā aprīkojuma uzstādīšanā kodoliekārtā Qom/Fordoo (Irāna).

Šajā ziņā Padome uzskata, pirmkārt, ka Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, uzskatot, ka bija jāpieprasa, lai dalībvalsts, kas bija piedāvājusi norādīt Fulmen, iesniegt pierādījumus un informāciju, kaut gan šie pierādījumi un informācija nāk no konfidenciāliem avotiem. Otrkārt, Padome apgalvo, ka Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, uzskatot, ka Vispārējā tiesa varēja ņemt vērā konfidenciālus apstākļus, kas neesot paziņoti attiecīgo lietas dalībnieku advokātiem, kaut gan Vispārējās tiesas Reglamenta 67. panta 3. punktā nav paredzēta šāda iespēja.