Lieta C-147/12

ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB

pret

Frank Koot un Evergreen Investments BV

(Hovrätten för Nedre Norrland lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

“Tiesu iestāžu sadarbība civillietās — Regula (EK) Nr. 44/2001 — Tiesa, kurai ir piekritība — Īpašā jurisdikcija “lietās, kas attiecas uz līgumiem” un “lietās, kas attiecas uz neatļautu darbību vai kvazideliktu””

Kopsavilkums – Tiesas (piektā palāta) 2013. gada 18. jūlija spriedums

 1. Tiesu iestāžu sadarbība civillietās — Jurisdikcija un nolēmumu izpilde civillietās un komerclietās — Regula Nr. 44/2001 — Piemērošanas joma — Izslēgtie jautājumi — Maksātnespēja, mierizlīgumi un citas tamlīdzīgas procedūras — Jēdziens — Prasība, ko pret akciju sabiedrības valdes locekli un akcionāru ir cēlis tās kreditors par atbildības par šīs sabiedrības parādiem piemērošanu — Izslēgšana — Regulas piemērojamība

  (Padomes Regulas Nr. 44/2001 1. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

 2. Tiesu iestāžu sadarbība civillietās — Jurisdikcija un nolēmumu izpilde civillietās un komerclietās — Regula Nr. 44/2001 — Šīs regulas noteikumi, kas atzīti par vienlīdzīgiem ar Briseles konvencijas noteikumiem — Minēto noteikumu interpretēšana atbilstoši Tiesas judikatūrai par konvenciju

  (1968. gada 27. septembra Konvencija; Padomes Regula Nr. 44/2001)

 3. Tiesu iestāžu sadarbība civillietās — Jurisdikcija un nolēmumu izpilde civillietās un komerclietās — Regula Nr. 44/2001 — Īpašā jurisdikcija — Jurisdikcija lietās, kas attiecas uz līgumiem un uz neatļautu darbību vai kvazideliktu — Jēdzieni

  (Padomes Regulas Nr. 44/2001 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 3. punkts)

 4. Tiesu iestāžu sadarbība civillietās — Jurisdikcija un nolēmumu izpilde civillietās un komerclietās — Regula Nr. 44/2001 — Īpašā jurisdikcija — Jurisdikcija lietās, kas attiecas uz neatļautu darbību vai kvazideliktu — Jēdziens — Prasība, ko pret akciju sabiedrības valdes locekli un akcionāru ir cēlis tās kreditors par atbildības par šīs sabiedrības parādiem piemērošanu — Ietveršana — Prasījumu nodošana — Ietekmes neesamība

  (Padomes Regulas Nr. 44/2001 5. panta 3. punkts)

 5. Prejudiciāli jautājumi — Tiesas kompetence — Robežas — Jautājums, kas ir uzdots kontekstā, kurš neļauj sniegt lietderīgu atbildi — Jautājumi, kas uzdoti, nepietiekami precizējot faktiskos apstākļus — Nepieņemamība

  (LESD 267. pants)

 6. Tiesu iestāžu sadarbība civillietās — Jurisdikcija un nolēmumu izpilde civillietās un komerclietās — Regula Nr. 44/2001 — Īpašā jurisdikcija — Jurisdikcija lietās, kas attiecas uz neatļautu darbību vai kvazideliktu — Vieta, kur ir noticis kaitējums — Jēdziens — Vieta, kurā notiek sabiedrības komercdarbība, un vieta, ar kuru ir saistīta ar šo komercdarbību saistītā finansiālā situācija

  (Padomes Regulas Nr. 44/2001 5. panta 3. punkts)

 1.  Skat. nolēmuma tekstu.

  (sal. ar 24.–26. punktu)

 2.  Skat. nolēmuma tekstu.

  (sal. ar 28. un 29. punktu)

 3.  Lietas, kas attiecas uz neatļautu darbību vai kvazideliktu, jēdzienā Regulas Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 5. panta 3. punkta izpratnē ir ietverta jebkura prasība, ar kuru ir paredzēts noteikt atbildētāja atbildību un kas nav saistīta ar lietām, kas attiecas uz līgumiem šīs regulas 5. panta 1. punkta a) apakšpunkta izpratnē.

  Šajā ziņā, pirmkārt, lietas, kas attiecas uz līgumiem, jēdziens minētās regulas 5. panta 1. punkta a) apakšpunkta izpratnē nevar tikt saprasts kā tāds, kas attiecas uz situāciju, kurā nepastāv pušu savstarpējas saistības, ko tās brīvprātīgi uzņēmušās. Tādējādi normas par īpašo jurisdikciju, kas 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzēta attiecībā uz lietām, kuras attiecas uz līgumiem, piemērošana prasa noteikt juridisko pienākumu, kuru brīvprātīgi uzņemas viena persona attiecībā pret otru un uz kuru ir balstīta prasītāja celtā prasība. Otrkārt, atbildība par neatļautu darbību vai kvazideliktu var iestāties vienīgi ar nosacījumu, ka ir iespējams pierādīt cēloņsakarību starp kaitējumu un šī kaitējuma pamatā esošo notikumu.

  (sal. ar 32.–34. punktu)

 4.  Jēdziens “lietas, kas attiecas uz neatļautu darbību vai kvazideliktu”, kas ir paredzēts Regulas Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 5. panta 3. punktā, ir jāsaprot tādējādi, ka tajā ir ietvertas prasības, ko ir cēlis akciju sabiedrības kreditors par atbildības par šīs sabiedrības parādiem piemērošanu, pirmkārt, pret tās valdes locekli un, otrkārt, pret tās akcionāru, ņemot vērā, ka tie ir ļāvuši minētajai sabiedrībai turpināt komercdarbību, lai gan tai nebija pietiekama kapitāla un bija jāuzsāk tās likvidācija.

  Šajā ziņā nav atbalstāma interpretācija, saskaņā ar kuru šādu prasību kvalifikācijai būtu jāievēro sabiedrības parādu, kā tādu, kas ir ietverami lietās, kuras vai nu attiecas, vai neattiecas uz līgumiem, kvalifikācija. Tās sekas būtu tādu tiesu skaita palielināšana, kuru piekritībā būtu prasību, ar kurām tiek apstrīdēta viena un tā pati nelikumīgā attiecīgās sabiedrības valdes locekļa vai akcionāra rīcība, izskatīšana atkarībā no dažādajiem šīs sabiedrības parādu, kas varētu būt šādu prasību pamatā, veidiem. Tādā situācijā īpašās jurisdikcijas normu tuvumā esamības nodrošināšanas mērķis, kas noteikts Regulas Nr. 44/2001 5. panta 1. un 3. punktā un ir balstīts uz īpaši ciešu saikni starp līgumu vai vietu, kur kaitējums noticis, un tiesu, kurai lūgts to izskatīt, nesaskan ar to, ka piekritīgās tiesas noteikšana var būt atkarīga no attiecīgās sabiedrības parādu veida.

  Šādā situācijā, apstāklis, ka attiecīgo prasījumu sākotnējais kreditors ir nodevis kādam citam, arī neietekmē jurisdikcijas noteikšanu saskaņā ar attiecīgās regulas 5. panta 3. punktu.

  (sal. ar 38., 41., 42., 59. punktu un rezolutīvās daļas 1) un 3) punktu)

 5.  Skat. nolēmuma tekstu.

  (sal. ar 44.–47. punktu)

 6.  Jēdziens “vietas [..], kur iestājies vai var iestāties notikums, kas rada kaitējumu”, kas ir ietverts Regulas Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 5. panta 3. punktā, ciktāl tas attiecas uz prasībām, ko ir cēlis akciju sabiedrības kreditors par atbildības par šīs sabiedrības parādiem piemērošanu pret tās valdes locekli kā arī akcionāru, ir jāinterpretē tādējādi, ka minētā vieta ir tā, ar kuru ir saistīta šīs sabiedrības veiktā komercdarbība, kā arī finansiālā situācija, kas saistīta ar šo komercdarbību.

  Attiecībā uz prasībām, kas celtas pret sabiedrības valdes locekli un galveno akcionāru, pamatojoties uz viņu likumisko pienākumu attiecībā uz sabiedrību neievērošanu, cēloņsakarības vietai ir jābūt gan prasītājiem, gan atbildētājiem ļoti paredzamai. Turklāt šādos apstākļos pareizas tiesvedības un procesa lietderīgas organizācijas apsvērumu dēļ ir jābūt īpaši ciešai saiknei starp prasītāju celtajām prasībām un minēto vietu.

  (sal. ar 52. un 55. punktu un rezolutīvās daļas 2) un 3) punktu)