10.9.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 269/49


Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2011. gada 13. jūlija rīkojums — Petroci/Padome

(Lieta T-160/11 R)

(Pagaidu noregulējums - Kopējā ārpolitika un drošības politika - Ierobežojoši pasākumi, kas pieņemti attiecībā uz situāciju Kotdivuārā - Līdzekļu iesaldēšana - Pieteikums par piemērošanas apturēšanu - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas pamata lietā - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

2011/C 269/110

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Société nationale d’opérations pétrolières de la Côte d’Ivoire Holding (Petroci Holding) (Abidjan, Kotdivuāra) (pārstāvis — M. Ceccaldi, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji — B. Driessen un A. Vitro, pārstāvji)

Priekšmets

Pieteikums par pagaidu noregulējumu, ar kuru saskaņā ar LESD 278. pantu tiek prasīta, no vienas puses, Padomes 2011. gada 14. janvāra Lēmuma 2011/18/KĀDP, ar kuru groza Padomes Lēmumu 2010/656/KĀDP, ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Kotdivuāru (OV L 11, 36. lpp.), un, no otras puses, Padomes 2011. gada 14. janvāra Regulas (ES) Nr. 25/2011, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 560/2005, ar ko nosaka dažus īpašus ierobežojošus pasākumus, kuri vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Kotdivuārā (OV L 11, 1. lpp.), piemērošanas apturēšana

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību lietā par pieteikumu par pagaidu noregulējumu;

2)

Eiropas Savienības Padome atlīdzina tiesāšanās izdevumus.