17.3.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 80/12


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 30. decembrī iesniedza Juzgado Mercantil de Barcelona (Spānija) — Alfonso Carlos Amselem Almor/NCG Banco, S.A.

(Lieta C-665/11)

2012/C 80/16

Tiesvedības valoda — spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado Mercantil de Barcelona

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Alfonso Carlos Amselem Almor

Atbildētāja: NCG Banco, S.A.

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai tas, ka kredītiestāde klientam, ar kuru tā pirms tam noslēgusi hipotekārā kredīta līgumu, piedāvā procentu likmju mijmaiņas darījumu, lai aizsargātu pret agrākā darījuma procentu likmju svārstību risku, ir jāuzskata par ieguldījumu konsultāciju Direktīvas 2004/39/EK (1) 4. panta 1. punkta 4. apakšpunktā rodamās definīcijas izpratnē?

2)

Vai apstāklim, ka attiecībā uz privāto ieguldītāju nav veikta minētās direktīvas 19. panta 4. punktā paredzētā piemērotības pārbaude, ieguldītāja un konsultējošās kredītiestādes starpā noslēgtais procentu likmju mijmaiņas darījums ir jāpadara par vispār spēkā neesošu?

3)

Vai gadījumā, ja aprakstītajā veidā sniegtais pakalpojums netiek uzskatīts par ieguldījumu konsultāciju, tas vien, ka tāds sarežģīts finanšu instruments kā procentu likmju mijmaiņa tiek iegādāts, uz ieguldījumu iestādi attiecināmu iemeslu dēļ neveicot Direktīvas 2004/39/EK 19. panta 5. punktā paredzēto atbilstības pārbaudi, padara ar šo kredītiestādi noslēgto iegādes līgumu par vispār spēkā neesošu?

4)

Vai saskaņā ar Direktīvas 2004/39/EK 19. panta 9. punktu ar to vien, ka kredītiestāde piedāvā ar kādu hipotekāro kredītu saistītu sarežģītu finanšu instrumentu, ir pietiekami, lai nebūtu piemērojams pienākums veikt iepriekš minētajā 19. pantā noteiktās piemērotības un atbilstības pārbaudes, kas investīciju iestādei ir jāveic attiecībā uz privāto ieguldītāju?

5)

Vai, lai varētu nepiemērot Direktīvas 2004/39/EK 19. pantā noteiktos pienākumus, ir vajadzīgs, lai uz finanšu produktu, ar kuru ir saistīts piedāvātais finanšu instruments, tiktu attiecinātas minētajā direktīvā noteiktajām līdzīgas likumiskas prasības par ieguldītāja aizsardzību?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Direktīva 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK (OV L 145, 1. lpp.; OV Īpašais izdevums latviešu valodā: 6. nod., 7. sēj., 263. lpp.).