17.3.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 80/11


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 16. decembrī iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) — Land Berlin/Ellen Mirjam Sapir u.c.

(Lieta C-645/11)

2012/C 80/14

Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesgerichtshof

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Land Berlin

Atbildētāji: Ellen Mirjam Sapir, Michael J Busse, Mirjam M Birgansky, Gideon Rumney, Benjamin Ben-Zadok, Hedda Brown

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai tiesiski nepamatota maksājuma atgūšana arī ir civillieta Regulas (EK) Nr. 44/2001 (1) 1. panta 1. punkta izpratnē, ja iestāde ir likusi federālajai zemei izmaksāt cietušajiem kā kompensāciju daļu no ieņēmumiem par zemesgabala pirkuma cenas, bet tā vietā viņiem samaksājusi visu pirkuma cenu?

2)

Vai Regulas (EK) Nr. 44/2001 6. panta 1. punktā izvirzītais nosacījums par vairāku prasību ciešu saistību ir izpildīts arī tad, ja atbildētāji izvirza vairākus kompensācijas prasījumus, kurus var izskatīt tikai kopā?

3)

Vai Regulas (EK) Nr. 44/2001 6. panta 1. punkts ir piemērojams arī atbildētājiem, kuru dzīvesvieta nav Eiropas Savienībā? Ja atbilde ir apstiprinoša: vai tā tas ir arī gadījumā, kad atbildētāju dzīvesvietas valstī, pamatojoties uz divpusēju nolīgumu ar izdevējvalsti, jurisdikcijas neesamības dēļ spriedumu var neatzīt?


(1)  Padomes 2000. gada 22. decembra Regula (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (OV L 12, 1. lpp.; labojums latviešu valodā — OV L 81, 29.03.2011., 18. lpp.).