24.9.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 282/15


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 27. jūlijā iesniedza Curtea de Apel Constanța (Rumānija) — kriminālprocess pret Ciprian Vasile Radu

(Lieta C-396/11)

2011/C 282/29

Tiesvedības valoda — rumāņu

Iesniedzējtiesa

Curtea de Apel Constanța

Lietas dalībnieks pamata procesā

Ciprian Vasile Radu

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 5. panta 1. punkta normas un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 6. panta normas, tās skatot kopā ar 48. un 52. pantu, arī saistībā ar Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 5. panta 3. un 4. punktu un 6. panta 2. un 3. punktu ir primāro Kopienu tiesību normas, kas ir ietvertas dibināšanas līgumos?

2)

Vai Eiropas apcietināšanas ordera izpildes valsts kompetentās tiesu iestādes darbība, kas iekļauj brīvības atņemšanu un piespiedu nodošanu bez personas, par kuru ir izsniegts Eiropas apcietināšanas orderis, piekrišanas (persona tiek pieprasīta apcietināšanai un nodošanai) ir ordera izpildes valsts iejaukšanās personas, kura tiek pieprasīta apcietināšanai un nodošanai, tiesībās uz personisko brīvību, kuras izriet no Savienības tiesībām saskaņā ar LES 6. pantu, to skatot kopā ar Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 5. panta 1. punktu, un saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 6. pantu, to skatot kopā ar 48. un 52. pantu, arī saistībā ar Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 5. panta 3. un 4. punktu un 6. panta 2. un 3. punktu?

3)

Vai, Eiropas apcietināšanas ordera izpildes valstij iejaucoties tiesībās un garantijās, kas ir paredzētas Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 5. panta 1. punktā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 6. pantā, to skatot kopā ar 48. un 52. pantu, arī saistībā ar Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 5. panta 3. un 4. punktu un 6. panta 2. un 3. punktu, ir jābūt izpildītam nosacījumam par nepieciešamību demokrātiskā sabiedrībā un nosacījumam par samērīgumu ar konkrēti izvirzīto mērķi?

4)

Vai Eiropas apcietināšanas ordera izpildes valsts kompetentā tiesu iestāde var noraidīt nodošanas lūgumu, nepārkāpjot pienākumus, kuri izriet no dibināšanas līgumiem un no citām Kopienu tiesību normām, pamatojoties uz apstākli, ka nav kumulatīvi izpildīti nosacījumi, kas ir vajadzīgi saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 5. panta 1. punktu un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 6. pantu, to skatot kopā ar 48. un 52. pantu, arī saistībā ar Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 5. panta 3. un 4. punktu un 6. panta 2. un 3. punktu?

5)

Vai Eiropas apcietināšanas ordera izpildes valsts kompetentā tiesu iestāde var noraidīt nodošanas lūgumu, nepārkāpjot pienākumus, kuri izriet no dibināšanas līgumiem un no citām Kopienu tiesību normām, tādēļ, ka Eiropas apcietināšanas ordera izsniegšanas valsts nav transponējusi, vai arī ir nepilnīgi vai nepareizi transponējusi (tādā nozīmē, ka nav ievērots savstrapīguma nosacījums) Eiropas Savienības Padomes Pamatlēmumu 2002/584/TI (1)?

6)

Vai Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 5. panta 1. punkta normas un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 6. panta normām, tās skatot kopā ar 48. un 52. pantu, arī saistībā ar Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 5. panta 3. un 4. punktu un 6. panta 2. un 3. punktu, uz kurām ir atsauce LES 6. pantā, ir pretrunā Eiropas Savienības dalībvalsts — Rumānijas — valsts tiesības, konkrēti, Likuma Nr. 302/2004 III sadaļa, un vai ar šīm tiesību normām ir pareizi transponēts Eiropas Savienības Padomes Pamatlēmums 2002/584/TI?


(1)  Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmums 2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (OV L 190, 1. lpp.).