6.8.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 232/22


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 14. jūnijā iesniedza Administrativen sad Varna (Bulgārija) — Dobrudzhanska petrolna kompania AD/Direktor na DirektsiaObzhalvane i upravlenie na izpalnenieto”, grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna Agentsia po Prihodite

(Lieta C-298/11)

2011/C 232/35

Tiesvedības valoda — bulgāru

Iesniedzējtiesa

Administrativen sad Varna

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Dobrudzhanska petrolna kompania AD

Atbildētājs: Direktor na Direktsia “Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto”, grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna Agentsia po Prihodite

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (1) 80. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka piegādēs starp saistītām personām, ja atlīdzība ir mazāka par atvērtā tirgus vērtību, nodokļa aprēķina bāze ir darījuma atvērtā tirgus vērtība tikai tad, ja piegādātājam vai saņēmējam nav tiesību pilnībā atskaitīt pievienotās vērtības nodokli, kas rodas par piegādes priekšmeta pirkumu vai izgatavošanu?

2)

Vai Direktīvas 2006/112 80. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka, ja piegādātājs ir izmantojis tiesības pilnībā atskaitīt pievienotās vērtības nodokli par precēm un pakalpojumiem, kas par zemāku cenu nekā atvērtā tirgus vērtība ir secīgu piegāžu priekšmets starp saistītām personām, šīs tiesības atskaitīt priekšnodokli nav koriģētas saskaņā ar direktīvas 173.-177. pantu un uz piegādi neattiecas direktīvas 132., 135., 136., 371., 375., 376., 377., 378. panta 2. punktā vai 380.-390. pantā paredzētais atbrīvojums, dalībvalsts nedrīkst veikt pasākumus, saskaņā ar kuriem nodokļa aprēķina bāze ir vienīgi atvērtā tirgus vērtība?

3)

Vai Direktīvas 2006/112 80. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka, ja saņēmējs ir izmantojis tiesības pilnībā atskaitīt pievienotās vērtības nodokli par precēm un pakalpojumiem, kas par zemāku cenu nekā atvērtā tirgus vērtība ir secīgu piegāžu priekšmets starp saistītām personām, un šīs tiesības atskaitīt priekšnodokli nav koriģētas saskaņā ar direktīvas 173.-177. pantu, dalībvalsts nedrīkst veikt pasākumus, saskaņā ar kuriem nodokļa aprēķina bāze ir vienīgi atvērtā tirgus vērtība?

4)

Vai Direktīvas 2006/112 80. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā ir pilnīgi uzskaitīti gadījumi, kas veido apstākļus, kādos dalībvalsts var veikt pasākumus, saskaņā ar kuriem nodokļa aprēķina bāze piegāžu gadījumos ir vienīgi darījuma atvērtā tirgus vērtība?

5)

Vai Direktīvas 2006/112 80. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā neminētos apstākļos ir pieļaujams tāds valsts tiesiskais regulējums kā Zakon za danak varhu dobavenata stoynost [Likuma par pievienotās vērtības nodokli] 27. panta 3. punkta 1. apakšpunkts?

6)

Vai Direktīvas 2006/112 80. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktam ir tieša iedarbība izskatāmajā lietā un vai valsts tiesa to drīkst tieši piemērot?


(1)  OV L 347, 1. lpp.