6.8.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 232/11


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2001. gada 18. aprīlī iesniedza Fővárosi Bíróság (Ungārija) — Bericap Záródástechnikai Bt./Plastinnova 2000 Kft.

(Lieta C-180/11)

2011/C 232/20

Tiesvedības valoda — ungāru

Iesniedzējtiesa

Fővárosi Bíróság

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Bericap Záródástechnikai Bt.

Atbildētāja: Plastinnova 2000 Kft.

Cits lietas dalībnieks: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (agrāk — Magyar Szabadalmi Hivatal)

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Eiropas Savienības tiesībām atbilst tas, ka procesā par lēmuma grozīšanu, kas pieņemts saistībā ar lūgumu par lietderīgā modeļa aizsardzības atzīšanu par spēkā neesošu, pasākumi, procedūras un tiesību aizsardzības līdzekļi ir izstrādāti tā, ka valsts tiesai nav saistoši lietas dalībnieku prasījumi un citi paziņojumi, kam ir juridiskas sekas, un konkrētāk, ka tiesa pēc savas ierosmes var pieprasīt iesniegt pierādījumus, ko tā uzskata par vajadzīgiem?

2)

Vai Eiropas Savienības tiesībām atbilst tas, ka procesā par lēmuma grozīšanu, kas pieņemts saistībā ar lūgumu par lietderīgā modeļa aizsardzības atzīšanu par spēkā neesošu, pasākumi, procedūras un tiesību aizsardzības līdzekļi ir izstrādāti tā, ka valsts tiesai, pieņemot lēmumu, šajā saistībā nav saistošs ne administratīvais lēmums, kas pieņemts saistībā ar lūgumu par spēkā neesamības atzīšanu, ne lietas fakti, kas norādīti administratīvajā lēmumā, ne arī, konkrētāk, spēkā neesamības iemesli, kas formulēti administratīvā procesa laikā, vai paziņojumi, novērtējumi un pierādījumi, kas iesniegti administratīvā procesa laikā?

3)

Vai Eiropas Savienības tiesībām atbilst tas, ka procesā par lēmuma grozīšanu, kas pieņemts saistībā ar jaunu lūgumu par lietderīgā modeļa aizsardzības atzīšanu par spēkā neesošu, pasākumi, procedūras un tiesību aizsardzības līdzekļi ir izstrādāti tā, ka valsts tiesa no pierādījumiem, kuri attiecas uz jauno lūgumu — tostarp pierādījumiem, kuri attiecas uz pašreizējo stāvokli, — izslēdz tos, kuri jau tikuši iesniegti, lai pamatotu iepriekšējo lūgumu par lietderīgā modeļa aizsardzības atzīšanu par spēkā neesošu?