9.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 204/13


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 1. aprīlī iesniedza Naczelny Sąd Administracyjny (Polijas Republika) — Bawaria Motors Spółka z o. o./Minister Finansów

(Lieta C-160/11)

2011/C 204/25

Tiesvedības valoda — poļu

Iesniedzējtiesa

Naczelny Sąd Administracyjny

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Bawaria Motors Spółka z o.o.

Atbildētājs: Minister Finansów

Prejudiciālais jautājums

Vai Padomes 2006. gada 26. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (1) 313. panta 1. punkta un 314. panta noteikumi, skatot tos kopā ar 136. un 315. pantu, ir jāinterpretē tādējādi, ka saskaņā ar tiem lietotu preču piegādes gadījumā īpašais “peļņas daļas režīms” tirgotājiem, kas ir nodokļu maksātāji, var tikt piemērots arī tad, ja tie no jauna pārdod iegādātos pasažieru transportlīdzekļus un citus mehāniskos transportlīdzekļus, kuriem saskaņā ar Polijas valsts tiesību noteikumiem, kas paredzēti finanšu ministra 2008. gada 28. novembra noteikumu par Likuma par nodokli precēm un pakalpojumiem tiesību normu piemērošanu (Dz.U. Nr. 212, 1336. paragrāfs ar grozījumiem) 13. punkta pirmās daļas 5) apakšpunktā, tika piemērots atbrīvojums no nodokļa par pasažieru transportlīdzekļu un citu mehānisko transportlīdzekļu piegādi, kuru veica nodokļu maksātāji, kuriem par šo transportlīdzekļu iegādi saskaņā ar 2004. gada 11. marta Likuma par nodokli precēm un pakalpojumiem (Dz.U. Nr. 54, 535. paragrāfs ar grozījumiem) 86. panta 3. punktu bija tiesības tikai uz daļēju priekšnodokļa atskaitīšanu, ja šie pasažieru transportlīdzekļi un mehāniskie transportlīdzekļi ir lietotas preces Likuma par nodokli precēm un pakalpojumiem 43. panta 2. punkta un Direktīvas 2006/112/EK 311. panta 1. punkta 1) apakšpunkta izpratnē?


(1)  OV L 347, 1. lpp.