11.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 173/3


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 25. februārī iesniedza Bundespatentgericht (Vācija) — Alfred Strigl/Deutsches Patent- und Markenamt

(Lieta C-90/11)

2011/C 173/05

Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa

Bundespatentgericht

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Alfred Strigl

Atbildētāja: Deutsches Patent- und Markenamt

Prejudiciālais jautājums

Vai Direktīvas 2008/95/EK (1) 3. panta 1. punkta b) un/vai c) apakšpunktā paredzētais reģistrācijas atteikuma pamatojums ir piemērojams arī vārdiskam apzīmējumam, kas sastāv no aprakstošas vārdu kombinācijas, kas apvienota ar burtu virkni, kas nav aprakstoša, ja sabiedrība burtu virkni uztver kā aprakstošo vārdu saīsinājumu, jo tā atbilst šo vārdu sākuma burtiem, un līdz ar to preču zīme kopumā var tikt uzskatīta par savstarpēji paskaidrojošu, aprakstošu norāžu vai saīsinājumu kombināciju?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 22. oktobra Direktīva 2008/95/EK, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (kodificēta versija); OV L 299, 25. lpp.