12.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 80/14


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 5. janvārī iesniedza Tribunale di Palermo (Itālija) — Kriminālprocess pret Fabio Caronna

(Lieta C-7/11)

2011/C 80/26

Tiesvedības valoda — itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale di Palermo

Lietas dalībnieki pamata procesā

Fabio Caronna

Prejudiciālie jautājumi

1)

vai [Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra Direktīvas 2001/83/EK (1) par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, 77.] panta 2. punkts jāsaprot tādējādi, ka arī farmaceitiem ir jāsaņem atļauja zāļu izplatīšanai vairumtirdzniecībā, vai arī Kopienu likumdevēja nodoms tomēr ir bijis atbrīvot farmaceitus no vajadzības pieprasīt šādu atļauju, kā, šķiet, var saprast, lasot Direktīvas preambulas 36. apsvērumu.

2)

Vispārīgāk Tiesai tiek jautāts, kā pareizi ir interpretējams tiesiskais regulējums par zāļu izplatīšanas atļaujām, kas paredzēts Direktīvas 76.–84. pantā, ar īpašu norādi uz prasībām, kas jāizpilda, lai farmaceits (kā fiziska persona, nevis kā sabiedrība), kam šī sava statusa dēļ valsts tiesību aktos jau atļauts pārdot zāles mazumtirdzniecībā, varētu nodarboties arī ar zāļu izplatīšanu.


(1)  OV 2001, L 311, 67. lpp.