Keywords
Summary

Keywords

Preču brīva aprite – Kopienas tranzīts – Kopienas ārējais tranzīts – Preces pagaidu uzglabāšanā – Ārpuskopienas preces – Muitas deklarācijas pieņemšana – Brīdis, kurā tiek piemērota ārējā tranzīta procedūra un noteikts muitošanas vai izmantošanas režīms – Preču izlaišanas datums

(Padomes Regulas Nr. 2913/92 4. panta 20. punkts, 37. panta 2. punkts, 50., 67., 73. pants un 82. panta 1. punkts)

Summary

Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulas (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi, kurā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 13. aprīļa Regulu (EK) Nr. 648/2005, 50., 67. un 73. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka pagaidu glabāšanā esošajām ārpuskopienas precēm, par kurām iesniegta muitas deklarācija, kuru ir pieņēmušas muitas iestādes, un kuras ir deklarētas Kopienas ārējā tranzīta procedūras piemērošanai, tiek piemērota šī muitas procedūra un līdz ar to tās tiek nodotas muitošanas vai izmantošanas režīmā, tiklīdz ir noteikta šo preču izlaišana.

Protams, minētā kodeksa 67. pantā ir paredzēts, ka, ja skaidri nav noteikts citādi, tad, piemērojot noteikumus par muitas procedūru, kurai preces deklarētas, izmanto to datumu, kurā muitas dienesti muitas deklarāciju pieņēmuši. Tomēr vienīgi deklarācijas akceptēšana neizbeidz pagaidu uzglabāšanu. Muitas kodeksa 37. panta 2. punktā ir paredzēts, ka Kopienas muitas teritorijā ievestās preces paliek muitas uzraudzībā tik ilgi, cik ir vajadzīgs, lai noteiktu to statusu muitā, ja tas vajadzīgs, un, neskarot 82. panta 1. punktu, ārpuskopienas preču gadījumā – līdz to muitas statuss tiek nomainīts.

Runājot par attiecīgo tranzītu – šīm precēm var tikt piemērota Kopienas ārējā tranzīta procedūra vienīgi, ja ir izpildīti šī tranzīta nosacījumi. Nepieciešamība vai iespēja muitas iestādēm piemērot pārbaudes, identificēšanas vai nodrošinājuma pasākumus neļauj uzskatīt, ka visi Kopienas ārējā tranzīta procedūras noteikumi var tikt izpildīti tikai ar muitas deklarācijas pieņemšanu. Turklāt tas, ka precēm, par kādām ir runa pamata tiesvedībā, var piemērot Kopienas ārējā tranzīta procedūru vienīgi pēc to izlaišanas, izriet no definīcijas, kas sniegta Muitas kodeksa 4. panta 20. punktā, kurā ir uzsvērts, ka muitas dienesti atļauj izmantot preces tiem nolūkiem, kas “paredzēti muitas procedūrā, kura tām tiek piemērota”.

(sal. ar 40–42., 46., 53–55. punktu un rezolutīvo daļu)


Lieta C-542/11

Staatssecretaris van Financiën

pret

Codirex Expeditie BV

(Hoge Raad der Nederlanden lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

“Kopienas Muitas kodekss — Regula (EEK) Nr. 2913/92 — Preces pagaidu uzglabāšanā — Ārpuskopienas preces — Kopienas ārējā tranzīta muitas procedūra — Nodošanas muitošanas vai izmantošanas režīmā brīdis — Muitas deklarācijas pieņemšana — Preču izlaišana — Muitas parāds”

Kopsavilkums – Tiesas (piektā palāta) 2013. gada 27. jūnija spriedums

Preču brīva aprite – Kopienas tranzīts – Kopienas ārējais tranzīts – Preces pagaidu uzglabāšanā – Ārpuskopienas preces – Muitas deklarācijas pieņemšana – Brīdis, kurā tiek piemērota ārējā tranzīta procedūra un noteikts muitošanas vai izmantošanas režīms – Preču izlaišanas datums

(Padomes Regulas Nr. 2913/92 4. panta 20. punkts, 37. panta 2. punkts, 50., 67., 73. pants un 82. panta 1. punkts)

Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulas (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi, kurā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 13. aprīļa Regulu (EK) Nr. 648/2005, 50., 67. un 73. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka pagaidu glabāšanā esošajām ārpuskopienas precēm, par kurām iesniegta muitas deklarācija, kuru ir pieņēmušas muitas iestādes, un kuras ir deklarētas Kopienas ārējā tranzīta procedūras piemērošanai, tiek piemērota šī muitas procedūra un līdz ar to tās tiek nodotas muitošanas vai izmantošanas režīmā, tiklīdz ir noteikta šo preču izlaišana.

Protams, minētā kodeksa 67. pantā ir paredzēts, ka, ja skaidri nav noteikts citādi, tad, piemērojot noteikumus par muitas procedūru, kurai preces deklarētas, izmanto to datumu, kurā muitas dienesti muitas deklarāciju pieņēmuši. Tomēr vienīgi deklarācijas akceptēšana neizbeidz pagaidu uzglabāšanu. Muitas kodeksa 37. panta 2. punktā ir paredzēts, ka Kopienas muitas teritorijā ievestās preces paliek muitas uzraudzībā tik ilgi, cik ir vajadzīgs, lai noteiktu to statusu muitā, ja tas vajadzīgs, un, neskarot 82. panta 1. punktu, ārpuskopienas preču gadījumā – līdz to muitas statuss tiek nomainīts.

Runājot par attiecīgo tranzītu – šīm precēm var tikt piemērota Kopienas ārējā tranzīta procedūra vienīgi, ja ir izpildīti šī tranzīta nosacījumi. Nepieciešamība vai iespēja muitas iestādēm piemērot pārbaudes, identificēšanas vai nodrošinājuma pasākumus neļauj uzskatīt, ka visi Kopienas ārējā tranzīta procedūras noteikumi var tikt izpildīti tikai ar muitas deklarācijas pieņemšanu. Turklāt tas, ka precēm, par kādām ir runa pamata tiesvedībā, var piemērot Kopienas ārējā tranzīta procedūru vienīgi pēc to izlaišanas, izriet no definīcijas, kas sniegta Muitas kodeksa 4. panta 20. punktā, kurā ir uzsvērts, ka muitas dienesti atļauj izmantot preces tiem nolūkiem, kas “paredzēti muitas procedūrā, kura tām tiek piemērota”.

(sal. ar 40–42., 46., 53–55. punktu un rezolutīvo daļu)