4.8.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 235/5


Tiesas (septītā palāta) 2012. gada 22. marta rīkojums — Maurice Emram/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) un Guccio Gucci SpA

(Lieta C-354/11 P) (1)

(Apelācija - Reglamenta 119. pants - Kopienas preču zīme - Regula (EK) Nr. 40/94 - 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Grafiskas preču zīmes “G” reģistrācijas pieteikums - Preču zīmes)

2012/C 235/07

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Maurice Emram (pārstāvis — M. Benavï, advokāts)

Pārējie lietas dalībnieki: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis — A. Folliard-Monguiral) un Guccio Gucci SpA (pārstāvis — F. Jacobacci, avvocato)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2011. gada 10. maija spriedumu lietā T-187/10 Emram/ITSB, ar kuru noraidīta prasība par ITSB Apelāciju pirmās padomes 2010. gada 11. februāra lēmumu lietā R 1281/2008-1 attiecībā uz iebildumu procesu starp Guccio Gucci Spa un Maurice Emram — Padomes 2009. gada 26. februāra Regulas (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi (OV L 78, 1. lpp.) 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Kopienas grafiskas preču zīmes “G” reģistrācijas pieteikums — Sajaukšanas iespēja — Pierādījumu sagrozīšana — Kļūdains atšķirtspējas vērtējums — Vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpums

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

Maurice Emram atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 282, 24.09.2011.