8.6.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 164/3


Tiesas (virspalāta) 2013. gada 16. aprīļa spriedums (Arbeidsrechtbank Antwerpen (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Anton Las/PSA Antwerp NV

(Lieta C-202/11) (1)

(Darba ņēmēju brīva pārvietošanās - LESD 45. pants - Sabiedrība, kas reģistrēta Beļģijas Karalistes holandiešu valodas reģionā - Pienākums noformēt darba līgumus holandiešu valodā - Pārrobežu darba līgums - Ierobežojums - Nesamērīgums)

2013/C 164/04

Tiesvedības valoda — holandiešu

Iesniedzējtiesa

Arbeidsrechtbank Antwerpen

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Anton Las

Atbildētāja: PSA Antwerp NV

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Arbeidsrechtbank Antwerpen — EK līguma 39. panta (pašlaik LESD 45. pants) interpretācija — Beļģijas reģionālais tiesiskais regulējums, kas paredz ikvienam uzņēmumam, kura juridiskā adrese ir reģionā, kurā runā flāmu valodā, sagatavot holandiešu valodā visus dokumentus, kuri ir saistīti ar darba attiecībām, kam ir raksturīgs starptautisks elements, pretējā gadījumā nosakot to spēkā neesamību

Rezolutīvā daļa:

LESD 45. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nepieļauj tādu dalībvalsts federālās vienības tiesisko regulējumu, par kādu ir pamatlieta un ar kuru visiem darba devējiem, kuru pastāvīgā saimnieciskās darbības vieta ir šīs vienības teritorijā, ir likts noformēt pārrobežu darba līgumus tikai šīs federālās vienības oficiālajā valodā, paredzot, ka pretējā gadījumā šos līgumus par spēkā neesošiem pēc savas ierosmes atzīst tiesa.


(1)  OV C 219, 23.7.2011.