25.9.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 260/22


Prasība, kas celta 2010. gada 26. jūlijā — Three-N-Products Private/ITSB — Shah (“AYUURI NATURAL”)

(Lieta T-313/10)

()

2010/C 260/30

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Three-N-Products Private Ltd (New Delhi, Indija) (pārstāvis — C. Jäger, lawyer)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Mr. S. Shah, Mr. A. Shah, Mr. M. Shah — līgumsabiedrība t/a FUDCO (Wembley, Apvienotā Karaliste)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju ceturtās padomes 2010. gada 1. jūnija lēmumu lietā R 1005/2009-4;

uzdot atbildētājam apstiprināt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Iebildumu nodaļas 2009. gada 2. jūlija lēmumu un pilnībā noraidīt Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumu Nr. 5805387;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus;

piespriest otrai procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniecei, ja tā iestājas šajā lietā, atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, tostarp tos, kas prasītājai radušies procesā Apelāciju padomē un Iebildumu nodaļā.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece

Attiecīgā Kopienas preču zīme: vārdiska preču zīme “AYUURI NATURAL” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 3. un 5. klasē

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašniece: prasītāja

Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums: Kopienas grafiskas preču zīmes “Ayur”, reģistrācija Nr. 2996098, tostarp attiecībā uz precēm, kas ietilpst 3. un 5. klasē, Kopienas vārdiskas preču zīmes “AYUR” reģistrācija Nr. 5429469, tostarp attiecībā uz precēm, kas ietilpst 3. un 5. klasē

Iebildumu nodaļas lēmums: iebildumus apmierināt un reģistrācijas pieteikumu noraidīt pilnībā

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību apmierināt, apstrīdēto lēmumu atcelt un iebildumus noraidīt

Izvirzītie pamati: sava pieteikuma pamatojumam prasītāja izvirza divus pamatus.

Sava pirmā pamata ietvaros prasītāja norāda, ka ar apstrīdēto lēmumu ir pārkāpts Padomes Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. un 8. pants, jo Apelāciju padome esot kļūdaini norādījusi, ka sajaukšanas iespēja nepastāv un ka agrākajām preču zīmēm ir suģestīva nozīme attiecībā uz konkrētajām precēm, kas samazina agrāko preču zīmju atšķirtspēju.

Sava otrā pamata ietvaros prasītāja uzskata, ka ar apstrīdēto lēmumu ir pārkāpts Padomes Regulas (EK) Nr. 207/2009 65. panta 2. punkts, jo Apelāciju padome, pieņemot apstrīdēto lēmumu, esot nepareizi izmantojusi savas pilnvaras, jo lēmums ir neobjektīvs un juridiski nepamatots.