25.9.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 260/21


Prasība, kas celta 2010. gada 28. jūlijā — ELE.SI.A/Komisija

(Lieta T-312/10)

()

2010/C 260/29

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Elettronica e sistemi per automazione (ELE.SI.A) SpA (Guidonia Montecelio, Itālija) (pārstāvji — S. Bariatti, P. Tomassi, P. Caprile, avvocati)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atzīt un noteikt, ka ELESIA ir atbilstīgi izpildījusi līgumā paredzētos pienākumus;

atzīt un noteikt, ka Komisija, nepiešķirot summas, kuras vajadzīgas, lai ELESIA varētu izpildīt tai noteiktās darbības, un pieprasot atmaksāt jau piešķirtās summas, ir pārkāpusi līgumā paredzētos pienākumus;

attiecīgi piespriest Komisijai samaksāt summu EUR 83 627,68 apmērā kopā ar procentiem, lai segtu tās izmaksas, kuras ELESIA radās saistībā ar projektu un kuras Komisija vēl nav apmaksājusi;

attiecīgi anulēt, atcelt — izdodot arī kredītrīkojumus — vai arī katrā ziņā par prettiesiskām atzīt parādzīmes, pamatojoties uz kurām Komisija pieprasa atmaksāt summas, kuras jau tika piešķirtas ELESIA, un piespriest atlīdzināt zaudējumus;

katrā ziņā piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Attiecīgā sabiedrība, kas ir prasītāja šajā lietā un konsorcija vadītāja, ar atbildētāju noslēdza līgumu par projekta “I-Way, Intelligent co-operative system in cars for road safety” īstenošanu, kas tika apmaksāts “Sestās pamatprogrammas pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai” paredzētā finansējuma ietvaros.

Eiropas Komisija, uzskatot, ka attiecīgā projekta izpildē tika pieļauti vairāki būtiski pārkāpumi, nolēma pārtraukt līgumu.

Prasītāja uzskata, ka, no vienas puses, Komisijas rīcība ir pilnīgi pretēja attiecīgajiem līgumā paredzētajiem noteikumiem un tādiem piemērojamo tiesību principiem kā vienlīdzības, samērīguma, labas pārvaldības principiem un, no otras puses, norāda, ka, nesakoties uz to, ka gandrīz visu 36 mēnešu garumā — līgumā paredzētais termiņš — prasītāja atbilstīgi izpildīja visas līgumā paredzētās darbības, Komisija neparedz piešķirt jebkādu atlīdzību, jo saskaņā ar revīziju tika pieļauti vairāki pārkāpumi, kaut gan prasītāja kopš līguma noslēgšanas brīža un arī pēc tam sadarbojās labā ticībā.

Savu prasījumu atbalstam prasītāja it īpaši apgalvo, ka tā ir atbilstīgi izpildījusi līgumsaistības un ka Komisija savukārt ir pārkāpusi līguma vispārējo nosacījumu II.1.11., II.16.1., II.16.2. un II.29. pantu, kā arī prasītājas tiesības uz aizstāvību un Regulā Nr. 2185/96 (1) paredzēto tiesisko regulējumu.


(1)  Padomes 1996. gada 11. novembra Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (OV L 292, 15.11.1996, 2. lpp).