Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2012. gada 13. septembra spriedums – National Lottery Commission/ITSB – Mediatek Italia un De Gregorio (“Rokas attēls”)

(lieta T-404/10)

Kopienas preču zīme – Spēkā neesamības atzīšanas process – Kopienas grafiska preču zīme, kas attēlo roku – Regulas (EK) Nr. 207/2009 53. panta 2. punkta c) apakšpunkts – Valsts tiesību aizsargātu autortiesību esamība – Pierādīšanas pienākums – ITSB veiktā valsts tiesību piemērošana – Pārbaude

1.                     Kopienas preču zīme – Procesa noteikumi – Faktu pārbaude pēc savas iniciatīvas – Spēkā neesamības pasludināšanas process – Pārbaude, kas aprobežojas ar izvirzītajiem pamatiem – ITSB veikta attiecīgo faktu svarīguma un iesniegtas informācijas pierādīšanas spēka pārbaude (Padomes Regulas Nr. 207/2009 76. pants) (sal. ar 20. punktu)

2.                     Kopienas preču zīme – Atteikšanās, atcelšana un spēkā neesamība – Relatīvi spēkā neesamības pamati – Preču zīmes izmantošana, kas var tikt aizliegta saskaņā ar citām agrākām tiesībām – Autortiesības – Grafiska preču zīme, kas attēlo roku (Padomes Regulas Nr. 207/2009 53. panta 2. punkta c) apakšpunkts) (sal. ar 33.–41. punktu)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju pirmās padomes 2010. gada 9. jūnija lēmumu lietā R 1028/2009-1 attiecībā uz spēkā neesamības atzīšanas procesu starp Mediatek Italia Srl un Giuseppe de Gregorio , no vienas puses, un National Lottery Commission , no otras puses

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelāciju pirmās padomes 2010. gada 9. jūnija lēmumu lietā R 1028/2009-1;

2)

ITSB sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina National Lottery Commission izdevumus procesā Apelāciju padomē.