Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2012. gada 29. februāra spriedums – Certmedica International un Lehning entreprise/ITSB – Lehning entreprise un Certmedica International (“L112”)

(apvienotās lietas T‑77/10 un T‑78/10)

Kopienas preču zīme – Spēkā neesamības atzīšanas process – Kopienas vārdiska preču zīme “L112” – Agrāka Francijas vārdiska preču zīme “L.114” – Relatīvs atteikuma pamatojums – Sajaukšanas iespēja – Preču līdzība – Apzīmējumu līdzība – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 53. panta 1. punkta a) apakšpunkts – Agrākas preču zīmes faktiskas izmantošanas neesamība – Regulas Nr. 207/2009 57. panta 2. un 3. punkts – Daļējas spēkā neesamības atzīšana

Kopienas preču zīme – Atteikšanās, atcelšana un spēkā neesamība – Relatīvi spēkā neesamības pamati – Agrākas identiskas vai līdzīgas preču zīmes, kas reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem, pastāvēšana (Padomes Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 53. panta 1. punkta a) apakšpunkts) (sal. ar 73., 76. un 106.–110. punktu)

Priekšmets

Prasība atcelt ITSB Apelāciju otrās padomes 2009. gada 9. decembra lēmumu lietā R 934/2009‑2 attiecībā uz spēkā neesamības atzīšanas procesu starp Lehning entreprise un Certmedica International GmbH

Rezolutīvā daļa:

1)

Lietā T‑77/10:

–        atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelāciju otrās padomes 2009. gada 9. decembra lēmumu lietā R 934/2009‑2 tiktāl, ciktāl ar to ir anulēta preču zīmes “L112” reģistrācija attiecībā uz “veterinārām precēm”;

–        prasību pārējā daļā noraidīt;

–        Certmedica International GmbH un ITSB sedz savus tiesāšanās izdevumus paši;

–        Lehning entreprise pati sedz saistībā ar tās iestāšanos lietā radušos tiesāšanās izdevumus.

2)

Lietā T‑78/10:

–        prasību noraidīt;

–        Lehning entreprise sedz savus un atlīdzina ITSB tiesāšanās izdevumus;

–        Certmedica International pati sedz saistībā ar tās iestāšanos lietā radušos tiesāšanās izdevumus.