26.1.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 26/44


Vispārējās tiesas 2012. gada 27. novembra rīkojums — Steinberg/Komisija

(Lieta T-17/10) (1)

(Prasība atcelt tiesību aktu - Piekļuve dokumentiem - Regula (EK) Nr. 1049/2001 - Dokumenti saistībā ar finansēšanas lēmumiem par dotācijām Izraēlas un Palestīnas nevalstiskajām organizācijām pēdējo trīs gadu laikā saskaņā ar “Partnerības mieram” programmu un “Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu” - Daļējas piekļuves atteikums - Izņēmums saistībā ar sabiedrības interešu aizsardzību sabiedriskās drošības jomā - Pienākums norādīt pamatojumu - Prasība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami juridiski nepamatota)

2013/C 26/86

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Gerald Steinberg (Jeruzaleme, Izraēla) (pārstāvis — T. Asserson, solicitor)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — C. Tufvesson un C. ten Dam)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 1999. gada 15. maija Lēmumu SG.E.3/MV/psi D(2009) 3914, ar kuru tiek daļēji noraidīts prasītāja lūgums sniegt pilnu piekļuvi noteiktiem dokumentiem, kas attiecas uz finansējumu Izraēlas un Palestīnas nevalstiskajām organizācijām saskaņā ar programmu “Partnerība miera” un “Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu”

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt kā daļēji acīmredzami nepieņemamu un daļēji kā acīmredzami juridiski nepamatotu;

2)

Gerald Steinberg sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 80, 27.03.2010.