19.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/13


Vispārējās tiesas 2015. gada 10. septembra spriedums – Dow AgroSciences un Dintec Agroquímica – Produtos Químicos/Komisija

(Lieta T-446/10) (1)

(Augu aizsardzības līdzekļi - Aktīvā viela trifluralīns - Neiekļaušana Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā - Regula (EK) Nr. 33/2008 - Paātrinātā novērtēšanas procedūra - Acīmredzama kļūda vērtējumā - Nediskriminācijas princips - Samērīgums)

(2015/C 346/14)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Apvienotā Karaliste) un Dintec Agroquímica – Produtos Químicos, Lda (Funchal, Portugāle) (pārstāvji – K. Van Maldegem un C. Mereu, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji P. Ondrůšek un F. Wilman, vēlāk P. Ondrůšek un G. von Rintelen, pārstāvji, kam palīdz J. Stuyck, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 2010. gada 25. jūnija Lēmumu 2010/355/ES par trifluralīna neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā (OV L 160, 30. lpp.)

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Dow AgroSciences Ltd un Dintec Agroquímica – Produtos Químicos, Lda sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 346, 18.12.2010.