28.5.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 182/20


Vispārējās tiesas 2018. gada 11. aprīļa spriedums – H/Padome

(Lieta T-271/10 RENV) (1)

((Kopējā ārpolitika un drošības politika - Valsts eksperts, kas norīkots EUPM Bosnijā un Hercegovinā - Lēmums par iecelšanu citā amatā - EUPM vadītāja kompetence iecelt citā amatā norīkotu valsts personāla locekli - Pienākums norādīt pamatojumu - Pilnvaru nepareiza izmantošana - Acīmredzama kļūda vērtējumā - Psiholoģiska vardarbība))

(2018/C 182/22)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: H (pārstāvis: M. Velardo, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji: A. Vitro un F. Naert)

Priekšmets

Pirmkārt, par prasību, kas pamatota ar LESD 263. pantu un ar ko tiek lūgts atcelt, pirmām kārtām, Eiropas Savienības policijas misijas (EUPM) Bosnijā un Hercegovinā personāla vadītāja 2010. gada 7. aprīļa lēmumu, ar kuru prasītāja tika pārcelta uz Criminal Justice Adviser – Prosecutor amatu reģionālajā birojā Baņā Lukā [Banja Luka] (Bosnija un Hercegovina), un, otrām kārtām, 2010. gada 30. aprīļa lēmumu, kuru ir parakstījis EUPM misijas vadītājs un uz kuru ir ietverta atsauce Padomes Lēmuma 2009/906/KĀDP (2009. gada 8. decembris) par Eiropas Savienības policijas misiju (EUPM) Bosnijā un Hercegovinā (BiH) (OV 2009, L 322, 22. lpp.) 6. pantā, ar ko ir apstiprināts 2010. gada 7. aprīļa lēmums, un, otrkārt, par prasību, kas pamatota ar LESD 268. pantu, atlīdzināt prasītājai apgalvoti nodarītos zaudējumus.

Rezolutīvā daļa

1)

Prasību noraidīt.

2)

H atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 221, 14.8.2010.