6.8.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 232/39


Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 25. maija spriedums — Bombín Bombín/Komisija

(Lieta F-22/10) (1)

(Civildienests - Ierēdņi - Atvaļinājums personīgu iemeslu dēļ - Ikgadējais atvaļinājums - Atvaļinājuma atlikšana - Ierēdnis, kas ir pārtraucis pildīt dienesta pienākumus - Finansiāla atlīdzība)

2011/C 232/68

Tiesvedības valoda — spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luis María Bombín Bombín (Roma, Itālija) (pārstāvis — R. Pardo Pedernera, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — D. Martin un J. Baquero Cruz)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas lēmumu, ar kuru tika atteikts prasītājam pēc pensionēšanos saņemt atlīdzību par vairāk nekā divpadsmit neizmantotām atvaļinājuma dienām.

Rezolutīvā daļa:

1)

M. Bombín Bombín prasību noraidīt;

2)

M. Bombín Bombín atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 148, 05.06.2010., 54. lpp.