Tiesas (septītā palāta) 2010. gada 15. decembra rīkojums – Goncharov/ITSB

(lieta C‑156/10 P)

Apelācija – Kopienas preču zīme – Preču zīmes, ko veido akronīmi – Agrāka preču zīme “DSB” – Vārdisks apzīmējums “DSBW” – Iebildumu process – Relatīvs atteikuma pamatojums – Sajaukšanas iespējas pārbaude – Vizuāla līdzība – Fonētiska līdzība – Nepieņemamība – Faktu vērtējums

Apelācija – Pamati – Kļūdains faktu un pierādījumu vērtējums – Nepieņemamība – Faktu un pierādījumu vērtējuma pārbaude Tiesā – Izslēgšana, izņemot sagrozīšanas gadījumu (LESD 256. panta 1. punkta otrā daļa; Tiesas Statūtu 58. panta pirmā daļa) (sal. ar 38. punktu)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 21. janvāra spriedumu lietā T‑34/07 Goncharov /ITSB – DSB (“DSBW”), ar ko Vispārējā tiesa noraidīja prasību atcelt ITSB Apelāciju otrās padomes 2006. gada 4. decembra lēmumu, ar kuru tika atteikta vārdiska apzīmējuma “DSBW” reģistrācija par Kopienas preču zīmi attiecībā uz noteiktiem 39., 41. un 43. klasē ietilpstošiem pakalpojumiem un apmierināti agrākas Kopienas vārdiskas preču zīmes “DSB” īpašnieka iebildumi – Sajaukšanas iespēja – Preču zīmju, ko veido akronīmi, īpatnību neievērošana, novērtējot sajaukšanas iespēju – Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

Goncharov k‑gs atlīdzina tiesāšanās izdevumus.