18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/36


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 25. oktobrī iesniedza Østre Landsret (Dānija) — DR un TV2 Danmark A/S/NCB

(Lieta C-510/10)

()

2010/C 346/63

Tiesvedības valoda — dāņu

Iesniedzējtiesa

Østre Landsret

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājas

:

1.

DR

2.

TV2 Danmark A/S

Atbildētāja

:

NCB

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai izteikums “izmantojot savus līdzekļus”, Direktīvas 2001/29/EK (1) 5. panta 2. punkta d) apakšpunktā un “raidorganizācijas vārdā un par ko tā uzņemas atbildību” šīs pašas direktīvas preambulas 41. apsvērumā ir jāinterpretē, atsaucoties uz valsts tiesībām vai uz Kopienu tiesībām?

2)

Vai ir jāpieņem, ka tiesību normas formulējumam ir jābūt tādam, kā, piemēram, Direktīvas 2001/29/EK 5. panta 2. punkta d) apakšpunkts dāņu, angļu un franču valodas redakcijā — “raidorganizācijas vārdā un par ko tā uzņemas atbildību”, vai kā vācu valodas redakcijā — “raidorganizācijas vārdā vai par ko tā uzņemas atbildību”?

3)

Pieņemot, ka 1. jautājumā citētie termini ir interpretējami saskaņā ar Kopienu tiesībām, tiek jautāts: kāds kritērijs ir jāpiemēro valsts tiesām īpašam novērtējumam attiecībā uz to, vai ieraksts, ko trešā persona (“producents”) veikusi izmantošanai raidorganizācijas pārraidēm ir izgatavots, “izmantojot savus līdzekļus”, tostarp “raidorganizācijas vārdā [un/vai] par ko tā uzņemas atbildību”, lai uz ierakstu attiektos 5. panta 2. punkta d) apakšpunktā noteiktais izņēmums?

Atbildot uz iepriekš minēto 3. jautājumu, EST tiek īpaši lūgta atbildēt uz šādiem jautājumiem:

a)

Vai jēdziens “savi līdzekļi” Direktīvas 2001/29/EK 5. panta 2. punkta d) apakšpunktā ir jāsaprot tādējādi, ka uz ierakstu, ko veicis producents izmantošanai raidorganizācijas pārraidēs, 5. panta 2. punkta d) apakšpunktā noteiktais izņēmums attiecas tikai tad, ja raidorganizācija ir atbildīga pret trešām personām par producenta darbībām un nolaidību saistībā ar ierakstu tā, it kā raidorganizācija pati būtu veikusi šīs darbības un nolaidību?

b)

Vai nosacījums, ka ierakstam ir jābūt veiktam “raidorganizācijas vārdā [un/vai] par ko tā uzņemas atbildību”, ir izpildīts, ja raidorganizācija ir pasūtījusi producentam veikt ierakstu, lai raidorganizācija varētu pārraidīt attiecīgo ierakstu, un pieņemot, ka attiecīgajai raidorganizācijai ir tiesības aplūkoto ierakstu pārraidīt?

Šī tiesa vēlas noskaidrot, vai, atbildot uz 3 b) jautājumu, ir jāņem vērā un, ja tā, cik lielā mērā, to:

i.

vai galīgo māksliniecisko/redaktora lēmumu par atbilstoši līgumiem starp šīm pusēm pasūtītās programmas saturu pieņem raidorganizācija vai producents;

ii.

vai raidorganizācija ir atbildīga pret trešām personām par producenta pienākumiem saistībā ar ierakstu tā, it kā pati raidorganizācija būtu veikusi šīs darbības vai nolaidību;

iii.

vai producentam līgumā ar raidorganizāciju ir noteiktas līgumiskas saistības nodot attiecīgo programmu raidorganizācijai par noteiktu cenu un segt visus izdevumus, kas var rasties saistībā ar ierakstu, no šīs cenas;

iv.

vai atbildība pret trešām personām attiecībā uz šo ierakstu ir raidorganizācijai vai producentam.

c)

Vai nosacījums, ka ierakstam ir jābūt veiktam “raidorganizācijas vārdā [un/vai] par ko tā uzņemas atbildību”, ir izpildīts, ja raidorganizācija ir pasūtījusi producentam veikt ierakstu, lai raidorganizācija attiecīgo ierakstu varētu pārraidīt, un pieņemot, ka raidorganizācijai ir tiesības ierakstu pārraidīt, ar nosacījumu, ka producents ar raidorganizāciju attiecībā uz ierakstu noslēgtajā līgumā ir uzņēmies tiesisku un finansiālu atbildību par i) iepriekš noteiktu samaksu segt visus ar ierakstu saistītos izdevumus, ii) tiesību iegādi un iii) neparedzētiem apstākļiem, tostarp ieraksta pazušanu un līguma neizpildi, bet raidorganizācija nav atbildīga pret trešām personām par producenta pienākumiem saistībā ar ierakstu tā, it kā raidorganizācija pati būtu veikusi šīs darbības un nolaidību?


(1)  OV L 167, 10. lpp.