3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/15


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 1. aprīlī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden — Sony Logistics Europe BV/Staatssecretaris van Financiën

(Lieta C-153/10)

(2010/C 179/24)

Tiesvedības valoda — holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hoge Raad der Nederlanden

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Sony Logistics Europe BV

Atbildētājs: Staatssecretaris van Financiën

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Kopienu tiesības un it īpaši Muitas kodeksa (1) 12. panta 2. un 5. punkts, kā arī 217. panta 1. punkts un Īstenošanas regulas (2) 11. pants kopsakarā ar Muitas kodeksa 243. pantu ir interpretējami tādējādi, ka kāda procesa dalībnieks lietā par uzliktu muitas nodokli var apstrīdēt šo nodokļa uzlikšanu, iesniedzot saistošu izziņu par tarifu, kas attiecībā uz tām pašām precēm izsniegta citā dalībvalstī un kas šajā laikā ir pārsūdzēta tiesā, bet tomēr beigu beigās tiek grozīta?

2)

Ja uz pirmo jautājumu tiek atbildēts apstiprinoši: vai preču deklarētājs, kas, iesniedzot muitas deklarācijas par preču laišanu brīvā apgrozībā, rīkojas savā vārdā un labā, tādā lietā kā šī var pamatoti atsaukties uz saistošo izziņu par tarifu, kuras turētājs ir nevis viņš pats, bet gan saistīta sabiedrība, kuras uzdevumā tas ir iesniedzis attiecīgās muitas deklarācijas?

3)

Ja uz otro jautājumu tiek atbildēts noliedzoši: vai Kopienu tiesības pieļauj to, ka kāds lietas dalībnieks tādā gadījumā kā šis var pamatoti atsaukties uz dalībvalsts tiesību normu (rīkojumu), ar ko dalībvalsts iestādes ir radījušas tiesisko paļāvību, ka deklarēto preču tarifu klasifikācijas nolūkā ir iespējams atsaukties uz trešai personai attiecībā uz tām pašām precēm izsniegtu saistošo izziņu par tarifu?


(1)  Padomes 1992. gada 12. oktobra Regula (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 302, 1. lpp.).

(2)  Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regula (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 253, 1. lpp.).