17.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 100/24


Prasība, kas celta 2010. gada 28. janvārī — Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste

(Lieta C-48/10)

2010/C 100/35

Tiesvedības valoda — spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvis — A. Alcover San Pedro)

Atbildētāja: Spānijas Karaliste

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka, neveicot pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka iestādes, izsniedzot atļaujas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra Direktīvas 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (1) (turpmāk tekstā — “PINK direktīva”) 6. un 8. pantu vai pienācīgi pārskatot un vajadzības gadījumā atjauninot nosacījumus, rūpētos par to, lai vēlākais no 2007. gada 30. oktobra esošās iekārtas tiktu ekspluatētas atbilstoši tās 3., 7., 9., 10., 13. pantā, 14. panta a) un b) punktā un 15. panta 2. punktā noteiktajām prasībām, izņemot gadījumus, kad piemērojamas citas speciālās Kopienu tiesību normas, Spānijas Karaliste nav izpildījusi minētās direktīvas 5. panta 1. punktā paredzētos pienākumus;

piespriest Spānijas Karalistei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Direktīvas 2008/1/EK 5. panta 1. punktā noteikts, ka termiņš, kurā bija jāizpilda pienākums pielāgot esošas iekārtas PINK direktīvas prasībām, izsniedzot integrētu vides atļauju, beidzās 2007. gada 30. oktobrī.

Šajā datumā daudzas esošās iekārtas Spānijā joprojām darbojās bez minētās atļaujas. Lai arī kopš procedūras uzsākšanas par šo pārkāpumu vides atļauju izsniegšanas process ir paātrinājies, tomēr šis pārkāpums nav izbeigts nedz motivētajā atzinumā atvēlētajā termiņā, nedz — atbilstoši Komisijas rīcībā esošajām ziņām — līdz šim brīdim. Atbilstoši ziņām, ko valsts iestādes sniegušas atbildē uz motivēto atzinumu, dienā, kad beidzās direktīvas 5. panta 1. punktā paredzēto pienākumu izpildei tajā noteiktais termiņš, 533 esošās iekārtas joprojām darbojās bez obligātās PINK atļaujas.

Šajos apstākļos ir skaidri redzams, ka Spānijas Karaliste joprojām nepilda minētajā tiesību normā paredzētos pienākumus.


(1)  OV L 24, 8. lpp.