Lieta C-406/10

SAS Institute Inc.

pret

World Programming Ltd

(High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

“Intelektuālais īpašums — Direktīva 91/250/EEK — Datorprogrammu tiesiskā aizsardzība — 1. panta 2. punkts un 5. panta 3. punkts — Aizsardzības apjoms — Tieša izstrāde vai izstrāde, izmantojot citu procesu — Ar autortiesībām aizsargāta datorprogramma — Funkciju pārņemšana citā programmā, nepiekļūstot pirmās programmas pirmkodam — Pirmās datorprogrammas objektkoda dekompilācija — Direktīva 2001/29/EK — Autortiesības un blakustiesības informācijas sabiedrībā — 2. panta a) punkts — Datorprogrammas lietošanas rokasgrāmata — Reproducēšana citā datorprogrammā — Autortiesību pārkāpums — Nosacījums — Lietošanas rokasgrāmatas autora intelektuālās jaunrades izpausme”

Sprieduma kopsavilkums

 1. Tiesību aktu tuvināšana – Autortiesības un blakustiesības – Direktīva 91/250 – Datorprogrammu tiesiskā aizsardzība – Piemērošanas joma – Datorprogrammas izteiksmes forma – Jēdziens

  (Padomes Direktīvas 91/250 1. panta 2. punkts)

 2. Tiesību aktu tuvināšana – Autortiesības un blakustiesības – Direktīva 91/250 – Datorprogrammu tiesiskā aizsardzība – Atkāpes darbību, uz kurām attiecas ierobežojumi, gadījumā – Persona, kas tiesīga lietot datorprogrammas eksemplāru

  (Padomes Direktīvas 91/250 5. panta 3. punkts)

 3. Tiesību aktu tuvināšana – Autortiesības un blakustiesības – Direktīva 2001/29 – Dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošana informācijas sabiedrībā – Reproducēšanas tiesības – Datorprogrammas lietošanas rokasgrāmata

  (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/29 2. panta a) punkts)

 1.  Direktīvas 91/250 par datorprogrammu tiesisko aizsardzību 1. panta 2. punkts ir interpretējams tādējādi, ka nedz datorprogrammas funkcionalitāte, nedz programmēšanas valoda un datu datņu formāts, kas izmantoti kādā datorprogrammā, lai lietotu dažas tās funkcijas, nav šīs programmas izpausmes forma un šajā ziņā nav aizsargāti ar datorprogrammu autortiesībām šīs direktīvas izpratnē.

  Pieņemt, ka ar autortiesībām var aizsargāt datorprogrammas funkcionalitāti, nozīmētu dot iespēju monopolizēt idejas, kaitējot tehnikas progresam un rūpnieciskajai attīstībai.

  Attiecībā uz programmēšanas valodu un datu datņu formātu, kas izmantoti kādā datorprogrammā, lai tulkotu un izpildītu lietotāju sarakstītās lietojumprogrammas, kā arī lai lasītu un rakstītu datus īpašā datu datņu formātā, runa ir par šīs programmas elementiem, ar kuru palīdzību lietotāji lieto dažas minētās programmas funkcijas.

  Tomēr, ja trešā persona iegūst daļu pirmkoda vai objektkoda, kas saistīts ar programmēšanas valodu un datu datņu formātu, kuri izmantoti datorprogrammā, un ja tā ar šī koda palīdzību pati savā datorprogrammā izstrādā līdzīgus elementus, šāda rīcība varētu nozīmēt daļēju reproducēšanu Direktīvas 91/250 4. panta a) punkta izpratnē.

  Visbeidzot saskaņā ar Direktīvu 2001/29 par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā programmēšanas valodai un datu datņu formātam kā darbiem var būt piemērojama autortiesību aizsardzība, ja tie ir to autora intelektuālā jaunrade.

  (sal. ar 40., 42., 43., 45. un 46. punktu un rezolutīvās daļas 1) punktu)

 2.  Direktīvas 91/250 par datorprogrammu tiesisko aizsardzību 5. panta 3. punkts ir interpretējams tādējādi, ka persona, kas saņēmusi licencētu datorprogrammas eksemplāru, bez autortiesību īpašnieka atļaujas drīkst novērot, pētīt vai testēt šīs programmas darbību, lai noteiktu idejas un principus, kas ir jebkāda minētās programmas elementa pamatā, ja šī persona veic darbības, kuras ir aptvertas ar šo licenci, kā arī ielādēšanas un darbināšanas darbības, kas vajadzīgas datorprogrammas izmantošanai, ar nosacījumu, ka šī persona nepārkāpj autortiesību uz šo programmu īpašnieka ekskluzīvās tiesības.

  Datorprogrammas autortiesības netiek pārkāptas, ja licences likumīgajam saņēmējam nav bijusi pieeja datorprogrammas, uz kuru šī licence attiecas, pirmkodam, bet tas šo programmu ir tikai pētījis, novērojis un testējis, lai reproducētu tās funkcionalitāti citā programmā.

  (sal. ar 61. un 62. punktu un rezolutīvās daļas 2) punktu)

 3.  Direktīvas 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā 2. panta a) punkts ir interpretējams tādējādi, ka tas, ka datorprogrammā vai šīs programmas lietošanas rokasgrāmatā ir reproducēti daži kādas citas ar autortiesībām aizsargātas datorprogrammas lietošanas rokasgrāmatā aprakstīti elementi, var tikt uzskatīts par autortiesību uz šo pēdējo minēto rokasgrāmatu pārkāpumu, ja – un tas ir jāpārbauda iesniedzējtiesai – šis reproducējums ir ar autortiesībām aizsargātas datorprogrammas lietošanas rokasgrāmatas autora intelektuālās jaunrades izpausme.

  (sal. ar 70. punktu un rezolutīvās daļas 3) punktu)


Lieta C-406/10

SAS Institute Inc.

pret

World Programming Ltd

(High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

“Intelektuālais īpašums — Direktīva 91/250/EEK — Datorprogrammu tiesiskā aizsardzība — 1. panta 2. punkts un 5. panta 3. punkts — Aizsardzības apjoms — Tieša izstrāde vai izstrāde, izmantojot citu procesu — Ar autortiesībām aizsargāta datorprogramma — Funkciju pārņemšana citā programmā, nepiekļūstot pirmās programmas pirmkodam — Pirmās datorprogrammas objektkoda dekompilācija — Direktīva 2001/29/EK — Autortiesības un blakustiesības informācijas sabiedrībā — 2. panta a) punkts — Datorprogrammas lietošanas rokasgrāmata — Reproducēšana citā datorprogrammā — Autortiesību pārkāpums — Nosacījums — Lietošanas rokasgrāmatas autora intelektuālās jaunrades izpausme”

Sprieduma kopsavilkums

 1. Tiesību aktu tuvināšana — Autortiesības un blakustiesības — Direktīva 91/250 — Datorprogrammu tiesiskā aizsardzība — Piemērošanas joma — Datorprogrammas izteiksmes forma — Jēdziens

  (Padomes Direktīvas 91/250 1. panta 2. punkts)

 2. Tiesību aktu tuvināšana — Autortiesības un blakustiesības — Direktīva 91/250 — Datorprogrammu tiesiskā aizsardzība — Atkāpes darbību, uz kurām attiecas ierobežojumi, gadījumā — Persona, kas tiesīga lietot datorprogrammas eksemplāru

  (Padomes Direktīvas 91/250 5. panta 3. punkts)

 3. Tiesību aktu tuvināšana — Autortiesības un blakustiesības — Direktīva 2001/29 — Dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošana informācijas sabiedrībā — Reproducēšanas tiesības — Datorprogrammas lietošanas rokasgrāmata

  (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/29 2. panta a) punkts)

 1.  Direktīvas 91/250 par datorprogrammu tiesisko aizsardzību 1. panta 2. punkts ir interpretējams tādējādi, ka nedz datorprogrammas funkcionalitāte, nedz programmēšanas valoda un datu datņu formāts, kas izmantoti kādā datorprogrammā, lai lietotu dažas tās funkcijas, nav šīs programmas izpausmes forma un šajā ziņā nav aizsargāti ar datorprogrammu autortiesībām šīs direktīvas izpratnē.

  Pieņemt, ka ar autortiesībām var aizsargāt datorprogrammas funkcionalitāti, nozīmētu dot iespēju monopolizēt idejas, kaitējot tehnikas progresam un rūpnieciskajai attīstībai.

  Attiecībā uz programmēšanas valodu un datu datņu formātu, kas izmantoti kādā datorprogrammā, lai tulkotu un izpildītu lietotāju sarakstītās lietojumprogrammas, kā arī lai lasītu un rakstītu datus īpašā datu datņu formātā, runa ir par šīs programmas elementiem, ar kuru palīdzību lietotāji lieto dažas minētās programmas funkcijas.

  Tomēr, ja trešā persona iegūst daļu pirmkoda vai objektkoda, kas saistīts ar programmēšanas valodu un datu datņu formātu, kuri izmantoti datorprogrammā, un ja tā ar šī koda palīdzību pati savā datorprogrammā izstrādā līdzīgus elementus, šāda rīcība varētu nozīmēt daļēju reproducēšanu Direktīvas 91/250 4. panta a) punkta izpratnē.

  Visbeidzot saskaņā ar Direktīvu 2001/29 par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā programmēšanas valodai un datu datņu formātam kā darbiem var būt piemērojama autortiesību aizsardzība, ja tie ir to autora intelektuālā jaunrade.

  (sal. ar 40., 42., 43., 45. un 46. punktu un rezolutīvās daļas 1) punktu)

 2.  Direktīvas 91/250 par datorprogrammu tiesisko aizsardzību 5. panta 3. punkts ir interpretējams tādējādi, ka persona, kas saņēmusi licencētu datorprogrammas eksemplāru, bez autortiesību īpašnieka atļaujas drīkst novērot, pētīt vai testēt šīs programmas darbību, lai noteiktu idejas un principus, kas ir jebkāda minētās programmas elementa pamatā, ja šī persona veic darbības, kuras ir aptvertas ar šo licenci, kā arī ielādēšanas un darbināšanas darbības, kas vajadzīgas datorprogrammas izmantošanai, ar nosacījumu, ka šī persona nepārkāpj autortiesību uz šo programmu īpašnieka ekskluzīvās tiesības.

  Datorprogrammas autortiesības netiek pārkāptas, ja licences likumīgajam saņēmējam nav bijusi pieeja datorprogrammas, uz kuru šī licence attiecas, pirmkodam, bet tas šo programmu ir tikai pētījis, novērojis un testējis, lai reproducētu tās funkcionalitāti citā programmā.

  (sal. ar 61. un 62. punktu un rezolutīvās daļas 2) punktu)

 3.  Direktīvas 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā 2. panta a) punkts ir interpretējams tādējādi, ka tas, ka datorprogrammā vai šīs programmas lietošanas rokasgrāmatā ir reproducēti daži kādas citas ar autortiesībām aizsargātas datorprogrammas lietošanas rokasgrāmatā aprakstīti elementi, var tikt uzskatīts par autortiesību uz šo pēdējo minēto rokasgrāmatu pārkāpumu, ja – un tas ir jāpārbauda iesniedzējtiesai – šis reproducējums ir ar autortiesībām aizsargātas datorprogrammas lietošanas rokasgrāmatas autora intelektuālās jaunrades izpausme.

  (sal. ar 70. punktu un rezolutīvās daļas 3) punktu)