6.8.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 232/10


Tiesas (piektā palāta) 2011. gada 23. maija rīkojums (Tribunal de première instance de Namur (Beļģija) lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu) — André Rossius (C-267/10), Marc Collard (C-268/10)/État belgeSPF Finances

(Apvienotās lietas C-267/10 un C-268/10) (1)

(LES 6. panta 1. punkts - Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 35. pants - Smēķējamās tabakas glabāšana un pārdošana - Valsts tiesību normas, ar kurām tabakas izstrādājumiem tiek atļauts piemērot akcīzes nodokli - Acīmredzama Tiesas kompetences neesamība)

2011/C 232/17

Tiesvedības valoda — franču

Iesniedzējtiesa

Tribunal de première instance de Namur

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāji: André Rossius (C-267/10), Marc Collard (C-268/10)

Atbildētāja: État belge — SPF Finances

piedaloties: État belge — Service public fédéral Défense

Priekšmets

Lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tribunal de première instance de Namur — LES 6. panta 1. punkta pirmās daļas un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 35. panta interpretācija — Valsts tiesiskā regulējuma, saskaņā ar kuru ir atļauts ražot, importēt, reklamēt un pārdot smēķēšanai paredzētus tabakas izstrādājumus, kas atzīti par ļoti kaitīgiem, saderīgums ar cilvēka veselības aizsardzības mērķi — Valsts tiesību normu, saskaņā ar kurām tabakas izstrādājumiem ir atļauts piemērot akcīzes nodokli, spēkā esamība, ņemot vērā iepriekš minētās [ES] tiesību normas

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Savienības Tiesai acīmredzami nav kompetences atbildēt uz jautājumiem, kurus Tribunal de première instance de Namur (Beļģija) ir uzdevusi ar 2010. gada 24. marta lēmumiem.


(1)  OV C 221, 14.08.2010.