18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/22


Tiesas 2010. gada 2. septembra rīkojums — Mehmet Salih Bayramoglu/Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome

(Lieta C-28/10 P) (1)

(Apelācija - Reglamenta 179. pants - Pretlikumīgi prasījumi - Acīmredzama nepieņemamība)

2010/C 346/37

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Mehmet Salih Bayramoglu (pārstāvis — A. Riza, QC)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Parlaments (pārstāvji — C. Karamarcos un N. Görlitz), Eiropas Savienības Padome (pārstāvji — M. Balta un E. Finnegan)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība par Pirmās instances tiesas (otrā palāta) 2009. gada 24. septembra rīkojumu lietā T-110/09 Bayramoglu/Parlaments un Padome, ar kuru Pirmās instances tiesa kā acīmredzami nepieņemamu ir noraidījusi prasību par Padomes 2004. gada 10. jūnija Lēmuma 2004/511/EK par Kipras tautas pārstāvību Eiropas Parlamentā Kipras problēmas atrisinājuma gadījumā atcelšanu — Prasība, kas iesniegta pēc termiņa beigām

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

M. Bayramoglu atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 80, 27.03.2010.